Warning: include(/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/dec07/../../../heb/head.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/dec07/2.php on line 21

Warning: include(): Failed opening '/home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/dec07/../../../heb/head.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/dec07/2.php on line 21

הירחון האלקטרוני של עדאלה
גיליון מס' 43, דצמבר 2007מנכ"ל עדאלה השתתף בהתייעצות מומחים בז'נבה, שעסקה ב"סוגיות הקשורות למיעוטים ומניעה או שלילה של אזרחות"מנכ"ל עדאלה, עו"ד חסן ג'בארין, השתתף בתחילת דצמבר 2007 בהתייעצות מומחים במטה האו"ם בז'נבה, שעסקה ב"סוגיות הקשורות למיעוטים ומניעה או שלילה של אזרחות". את הפגישה, שהתקיימה ב-7-6 בדצמבר, יזמה גיי מקדוגל, מומחית מטעם האו"ם לענייני מיעוטים. הפגישה התקיימה בחסות נציבות האו"ם לזכויות האדם ומשתתפיה הציגו ושמעו עדויות על יחסן של מדינות שונות לזכויותיהם של לא-אזרחים המתגוררים בהן – פליטים, מהגרי עבודה וילידים שלא קיבלו מעמד של אזרחים במדינה שבה הם גרים.

עו"ד ג'בארין היה אחד מ-32 אנשי אקדמיה ומומחים לזכויות מיעוטים ולאזרחות שהשתתפו בפגישה כנציגי ארגונים ממשלתיים, ארגונים לא-ממשלתיים ומשרדים שונים של האו"ם. הגב' מקדוגל יזמה את הפגישה מתוך כוונה להיעזר במידע שנאסף בה כדי לחשוף את היקף השלילה או המניעה של אזרחות מקבוצות מיעוטים ולפתח פתרונות מעשיים לבעיות אלה.

עו"ד ג'בארין הוזמן כדי לדבר על מיעוטים ואזרחות בישראל. הוא היה אחד משני נציגים שמסרו לגב' מקדוגל מידע הנוגע למיעוטים ולשלילה או מניעה של אזרחות במזרח התיכון. הוא דן בבעיה של אזרחות לפלסטינים, ובהם פליטים, פלסטינים אזרחי ישראל ופלסטינים החיים בשטחים הכבושים. בדברים שנשא לפני המומחית והמשתתפים האחרים בפגישה תיאר עו"ד ג'בארין כיצד פלסטינים אינם נהנים מחופש תנועה במולדתם, גם אם הם נזקקים לו לצרכים כמו חינוך, ביקורי קרובים או קבלת טיפול רפואי. בסיכום דבריו התייחס עו"ד ג'בארין לחוק האזרחות הישראלי, המונע איחוד משפחות ממשפחות פלסטיניות ומנתק את הקשרים בין הפלסטינים אזרחי ישראל לעם הפלסטיני ולאומה הערבית.

הגב' מקדוגל מתכננת להתייחס לסוגיות הנוגעות לשלילה או מניעה של אזרחות ממיעוטים ולהביא מסקנות המבוססות על תוצאות הפגישה, בדו"ח הקרוב שתגיש למועצת זכויות האדם של האו"ם. הדו"ח צפוי במארס 2008.