Warning: include(/newsletter/heb/newshead.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/oct04/5.php on line 17

Warning: include(): Failed opening '/newsletter/heb/newshead.html' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/adalah/public_html/uploads/oldfiles/newsletter/heb/oct04/5.php on line 17

הירחון האלקטרוני של עדאלה
גליון מס' 6, אוקטובר 2004

משרד החינוך התחייב בפני ביהמ"ש כי יבדוק את הבקשה למתן רשיון לביה"ס "יאפא", וכי לא יממש עתה את צו הסגירה

ביום 17.12.2004, ובתגובה לבקשת עדאלה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, לעיכוב ביצוע צו הסגירה שהוציא משרד החינוך נגד בית הספר "יאפא ערבי דמוקרטי", הודיע המשרד כי יבדוק את בקשת בית הספר לרשיון, והתחייב כי במהלך ה- 14 יום לשם בדיקה ועד להגשת תגובתו לבקשת העיכוב, לא יממש את צו הסגירה נגד בית הספר.

יצויין, כי ביום 12.10.2004 הגיש ארגון עדאלה תובענה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, באמצעות עורכת הדין גדיר ניקולא, נגד משרד החינוך לביטול צו הסגירה נגד בית הספר "יאפא ערבי דמוקרטי", שהוציא משרד החינוך ביום 31.8.2004, מהטעם שאין לבית הספר רשיון כפי שקבוע בחוק הפיקוח על בתי ספר. ובנוסף הגיש עדאלה לבית המשפט בקשה לעיכוב ביצוע צו הסגירה עד למתן החלטה בתובענה.

תובענה זו הוגשה בשמם של האגודה למען ערביי יפו, מנהלת בית הספר "יאפא", גב' מארי קופטי, וכן 11 הורי תלמידים שלומדים בבית הספר.

יצויין, כי בית הספר "יאפא" הוקם לקראת פתיחת שנת הלימודים הנוכחית, ע"י האגודה למען ערביי יפו, על מנת לספק מסגרת חינוכית אלטרנטיבית ומיידית ל- 158 תלמידים שחלקם המכריע למד עד לשנת הלימודים האחרונה בבית ספר אחר - בית הספר האורתודוקסי ביפו. קוצר הזמן שעמד בפני מקימי בית הספר מנע את השגת רשיון בטרם פתיחת בית הספר. ובשל טעם זה בלבד, קרי היעדר רשיון, הוציא משרד החינוך צו סגירה נגד בית הספר, לפי חוק הפיקוח על בתי ספר.

לקראת סוף שנת הלימודים האחרונה, החליטה הנהלת בית הספר האורתודוקסי ביפו - הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית - על פיטוריה של מנהלת בית הספר, גב' מארי קובטי, וכן על ביצוע מספר "רפורמות" בבית הספר האורתודוקסי, אשר כללו, בין היתר, החזרת הלימודים המסורתיים של הכנסייה, הפיכת השפה היוונית לשפה חובה בבית הספר, הנהגת מדיניות סלקטיבית עדתית בקבלת התלמידים לבית הספר, וכן הגבלת מעורבותו ומעמדו של ועד ההורים בבית הספר. שינויים אלו עליהם החליטה הפטריארכיה היוונית - האורתודוקסית, עוררו את כעסם ותרעומתם של צוות המורים, ועד ההורים וכלל ציבור ההורים בבית הספר האורתודוקסי. ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ועד ההורים בבית הספר האורתודוקסי, לשינוי החלטת הנהלת בית הספר הן בעניין פיטורי המנהלת והן בעניין הרפורמות, כשלו.

מצב זה שנוצר בבית הספר הקודם (בית הספר האורתודוקסי) גרם לועד ההורים וכלל ציבור ההורים לחפש מסגרת חינוכית אלטרנטיבית. וכך, בסיוע ובאמצעות האגודה למען ערביי יפו הוקם בית הספר "יאפא". בית הספר נפתח ימים ספורים לפני תחילת שנת הלימודים, ובקשה לרשיון הוגשה למשרד החינוך ביום 13.9.2004.

החלטת הנהלת בית הספר האורתודוקסי כאמור והמועד בו נתקבלה סיכל כל אפשרות להשיג רשיון בית ספר ממשרד החינוך בטרם תחל שנת הלימודים הנוכחית, ובטרם יפתח בית הספר כפי שנקבע בחוק הפיקוח על בתי ספר.

בתובענה טענה עו"ד ניקולא, כי החלטתו זו של משרד החינוך, הינה החלטה מוטעית, ובמקרה ולא תבוטל היא תפגע באופן ממשי ובלתי מידתי בזכות יסוד חוקתית של 158 תלמידי בית הספר והוריהם, לחופש בחירה בחינוך, כמט כן תפגע בזכות התלמידים לחינוך שכן סגירת בית הספר בשלב זה משמעה הלכה למעשה, הוצאת התלמידים מכל מסגרת חינוכית או כפיית מסגרת חינוכית אחרת שאינה מהווה מבחינתם מענה על דרישותיהם וציפיותיהם ממוסד חינוכי.

עוד נטען בתובענה, כי הדרישה להשגת רשיון בטרם פתיחת בית הספר, הקבועה בסע' 3 לחוק הפיקוח על בתי ספר, הינה דרישה פורמאלית - טכנית הנסוגה בפני זכותם החוקתית של ההורים לחופש הבחירה בחינוך וזכותם לאוטונומיה, וזאת במיוחד כאשר בית הספר "יאפא" עונה על כל המבחנים המהותיים הקבועים בחוק הפיקוח, ואשר נועדו לקיים את תכליתו העיקרית של חוק הפיקוח להבטיח כי בית הספר יספק חינוך ברמה נאותה.

 לתובענה