www.adalah.org גליון מס' 20, נובמבר 2005
דבר המערכת
הגישות בפילוסופיה הפוליטית בתחום הרב תרבותיות מתייחסות, על פי רוב, לסוגיית היחס בין זכויות תרבותיות ולבין זכויות נשים באופן דיכוטומי. הגישה הראשונה טוענת, כי אין להכיר בזכויות תרבותיות של קבוצות הגירה או מיעוטים בגלל שהן לא מקבלות את הערכים הליברליים. ואילו הגישה השנייה טוענת, כי אין הצדקה לאכוף על קבוצות אלו את הערכים הליברליים ויש להכיר בזכויות התרבותיות שלהן על אף שזכויות אלו, במקרים מסוימים, לא מכבדות זכויות נשים. שתי הגישות מתייחסות לתרבותו של המיעוט באופן הרמטי ואחיד ללא קיומן של כוחות פנימיים הנאבקים על הערכים החברתיים בתוך קבוצתן. אין תרבות היום שלא כוללת בתוכה מערך ניגודים וזרמי התנגדויות לכאן או לכאן. לכן, שתי הגישות הנ"ל טועות בהגדרת מהי תרבותו של האחר. בנוסף, הטעמים העיקריים להכרה בזכויות קיבוציות (הזהים במהותם לתפיסה הפמיניסטית) נובעים מהצורך לאיין את יחסי הכוח והשליטה בין הקבוצות השונות על מנת להשיג יחס שווה ביניהן. טעמים אלה אמורים לחול על היחסים הפנימיים בתוך הקבוצה. לכן, הכרה בזכויות הקיבוציות כוללת (או חייבת לכלול) מאליה את זכויותיהם של כל הפרטים המשתייכים אל תת-הקבוצות הפנימיות ללא הפליה על רקע דת, עדה, מין, נטייה מינית או גיל.
פרקליטות המדינה ומערכת הביטחון מבקשות מבג"ץ לקיים דיון נוסף בפסק הדין האוסר על שימוש בפלסטינים כ"מגינים אנושיים"
מאמרים: מגדר וזכויות קיבוציות
על מגדר, לאומיות ואוניברסליות: המקרה המשפטי של ייצוג נשים בישראל
עו"ד עביר בכר, עדאלה
קיפוח כפול: מעמד האשה הערבייה כפרט בקהילה וכחלק מהקולקטיב הלאומי הלוחם על זכויותיו
עו"ד סמר ח'מיס, חברה בהנהלת עדאלה
כשהזכות לחיי משפחה מתנגשת עם הזכות לאיחוד משפחה
עו"ד סאוסן זהר, עדאלה
לרגל היום הבינ"ל למאבק באלימות נגד נשים
על האופי הפטריארכלי של החברה, אי-שוויון בין נשים לגברים ואלימות נגד נשים במשפחה: המקרה של החברה הפלסטינית
פרופ' מוחמד חאג' יחיא, האוניברסיטה העברית, חבר בהנהלת עדאלה
צדק בתכנון וחלוקת קרקע
בג"ץ השאיר על כנו את צו הביניים המחייב את מינהל מקרקעי ישראל להימנע מריסוס יבולים חקלאיים בכפרים הלא מוכרים בנגב
בעקבות פניית עדאלה, המינהל כלל את כל הישובים הערבים בצפון ברשימת הישובים שנהנים מהנחות גדולות בדמי חכירת הקרקע
הזכות לחינוך
ביהמ"ש המחוזי בחיפה: מועצה אזורית משגב חייבת לחדש את ההסעות ולממן את אגרת הלימודים עבור תלמידי כמאנה וחוסיניה
עתירה לבג"ץ : משרד החינוך חייב לספק מסגרת חינוכית לילדי הכפר הלא מוכר א-זערורה שבנגב
צדק בפלילים
ביהמ"ש הורה על מעצר בית לששה עצורים בעקבות עימותים עם המשטרה בעת חלוקת צווי הריסה בכפר הלא מוכר ביר אל-משאש

ניוזלטר זה יוצא פעם בחודש, בשלוש שפות, והוא סוקר את עיקר פעילותו החודשית של ארגון עדאלה ומפרסם מאמרים, פרשנויות ודו"חות בתחום זכויות האדם. נשמח לקבל תגובות והשתתפות בכתיבה מטעמכם. לגליונות הקודמים לחצ/י כאן ..
רישום חבר/ה English Version לגרסה בערבית
Main office: PO Box 510 Shafa'amr, 20200 Israel Tel: (972)-4-950-1610 Fax: (972)-4-950-3140
Naqab office: 28 Reger Ave # 35 Beer el Sebe, Israel Tel: (972)-8-665-0740 Fax: (972)-8-665-0853
adalah@adalah.org www.adalah.org
  © כל הזכויות שמורות לעדאלה