ראשי הרשויות הערביות דורשים לבטל את החלטת הממשלה להוציא מידיהם את המכרזים למתן שירותים ליישוביהם

הממשלה העבירה לידיה את ביצוע המכרזים שבמסגרת תכנית החומש לצמצום פערים בחברה הערבית, "במטרה להפחית את הלחצים של גורמי פשיעה" על הרשויות המקומיות; נייר עמדה של וועד ראשי הרשויות, מרכז אינג'אז וארגון עדאלה: פגיעה בלתי שוויונית בעצמאות הראשויות ובתפקודן, המייצרת שתי מערכות שלטון מקומי המובחנות על בסיס לאום.

ב-20.1.2022 העבירו הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות, מרכז אינג'אז ועדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, ושרי הפנים וביטחון הפנים, את דרישתם לבטל את סעיף 25 מתוך החלטת ממשלה מספר 550 -  "התכנית הכלכלית לצמצום פערים בחבר הערבית עד לשנת 2026 ". סעיף זה בתכנית שאישרה הממשלה ב-24.10.2021, קובע כי הסיוע התקציבי הניתן לרשויות המקומיות הערביות במסגרת ההחלטה יתבצע "תוך מתן עדיפות לביצוע ע"י המשרד הממשלתי או גוף אחר שייבחר על ידו".

 

בנייר העמדה שהעבירו, פירטו הארגונים וראשי הרשויות כיצד ההחלטה להפקיע מידי הנציגות הנבחרת של הרשויות המקומיות את ניהול התקציבים הקשורים בהחלטה, יביאו לפגיעה אנושה בתפקודן. בנייר נטען כי החלטה זו פוגעת במעמדן, בעצמאותן, בחופש בחירתן ובשיקול דעתן של הרשויות המקומיות הערביות באופן הנוגד את דיני השלטון המקומי, וכתוצאה מכך, נפגעת גם זכותו של הבוחר הערבי להיות מיוצג. לדעת ראשי הרשויות, העברת המכרזים לידי הממשלה תפגע ביעילות ובניצול המשאבים שיופנו לתושביהם. כמו כן, מכרזים שינוהלו בהסכמי מסגרת עלולות לפגוע בעסקים הקטנים של היישובים ובכך גם יביאו לפגיעה עקיפה באיתנות היישוב כולו.

 

בנייר העמדה מודגש, כי שלילת ניהול מכרזים על בסיס שיוך אתני של תושבי הרשויות המקומיות מייצרת הלכה למעשה שתי מערכות שלטון מקומי הנבדלות בסמכויות ובשיקול הדעת המוקנים להן על בסיס לאום. כמו כן, הממשלה לא הציגה שום ביסוס עובדתי לקביעה שגורמי פשע משתלטים באופן גורף על כל הרשויות הערביות, ויישום ההחלטה ללא כל הבחנה בין 85 הרשויות שתושפענה ממנה, איננה מידתית.

 

לקריאת המכתב שהועבר אל השרים ואל היועמ"ש

 

לקריאת נייר העמדה:

 

 

 

צילום: Muataz1996 (CC BY-SA 3.0)