ארגוני זכויות אדם עתרו לבג"ץ בדרישה לבטל חוק המפר באופן בוטה זכויות עצורים

 


בשנת 2007 הגישה הסנגוריה הציבורית עתירה בשמו של עצור בעקבות החלטה של ערכאות קודמות להאריך את מעצרו שלא בנוכחותו, והתיק נקבע לדיון בפני שלושה שופטים. עדאלה, האגודה לזכויות האזרח והוועד הציבורי נגדעינויים הגישו בשנת 2008 עתירה לביטול החוק בשל היותו בלתי חוקתי. בג"ץ איחד את הדיון בשני התיקים וקבע שהדיון יתקיים בפני הרכב מורחב.
 
בדיון האחרון בעתירה במרס 2009 החליט ההרכב, בדעת רוב, לעיין במעמד צד אחד בחומר חסוישביקשה המדינה להציג. בתגובה הודיעו העותרים כי הם מבקשים למחוק את עתירתם במחאה על המהלך שנועד להכריע בדבר חוקתיותו של החוק על בסיס חומר חסוי. הערר שהוגש מטעם הסנגוריה נותר על כנו ובית המשפט נדרש להכריע בו.
 
בהרכב מורחב של תשעה שופטים ביטל בית המשפט העליון את סעיף 5 לחוק סדר הדיןהפלילי (עצור החשוד בעבירות ביטחון) (הוראת שעה), התשס"ו-2006, שקבע כי אפשר לקייםדיונים בהארכת מעצרו של חשוד שלא בפניו. בית המשפט קבע כי הוראת סעיף 5 לחוק נוגדת אתעקרונות היסוד החוקתיים הקבועים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ואינה מקיימת את מבחן המידתיות.

 

בג"ץ 2208/08, הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל נ. שר המשפטים

לפרטים נוספים: בית המשפט העליון ביטל סעיף בחוק סדר הדין הפלילי, המאפשר קיום דיונים בהארכת מעצר, 18.2.2010

מסמכים קשורים: