בעקבות פניית עדאלה: מינהל מקרקעי ישראל ביטל קריטריונים להשכרת קרקע חקלאית בנגב

הודעה לעיתונות
30.4.2007

 

בעקבות פניית עדאלה: מינהל מקרקעי ישראל ביטל קריטריונים להשכרת קרקע חקלאית בנגב

 

בתשובה לפניית עדאלה הורה האגף החקלאי במינהל מקרקעי ישראל על ביטול הקריטריונים להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר, על פי נוהל מיוחד 21.02 המיועד לאוכלוסייה הערבית בנגב. הנוהל בוטל ב-12 באפריל, מכיוון שהוא מגביל באופן קיצוני את זכותם של תושבי הנגב הערבים לשכור קרקע לשימושים חקלאיים ולעסוק בחקלאות. בכך הוא יוצר הפליה של החקלאים הערבים על רקע מוצא ושייכות לאומית. נוהל חדש בעניין זה פורסם בימים אלה, בתגובה לפניית עדאלה מ-27 בספטמבר 2004, הנוהל החדש מבוסס אמנם על קבלת מכלול הטיעונים שהעלו עורכת הדין סוהאד בשארה ומתכננת הערים הנא חמדאן מעדאלה נגד הקריטריונים הישנים, ואולם, מבדיקת הקריטריונים החדשים עולה, כי גם הם מעלים סוגיות בעייתיות.

 

בין יתר הקריטריונים החדשים, צוין כי תינתן עדיפות למבקשים אשר שירתו ב"כוחות הביטחון" ו/או בצבא. קריטריון זה הוא קריטריון פסול. הקריטריונים החדשים כוללים הקמה של ועדת השכרות, אשר תמליץ לוועדת עסקות מחוזית של מינהלת הבדווים, שמחליטה על השכרת קרקע ציבורית לבדווים בנגב. ועדת ההשכרות, כך צוין, תורכב בעיקר מנציגים של גופים ממשלתיים. הדבר מעלה חשש להחדרת שיקולים פוליטיים שבאו לביטוי בקריטריונים הישנים, שהם כאמור פסולים מעצם היותם מפלים. בעדאלה בוחנים אפשרויות פעולה משפטית נגד התפתחויות אלה.

 

עד לאחרונה התקיימו שני נוהלי השכרה שונים להשכרת קרקע חקלאית לזמן קצר: נוהל מס' 21.01, החל על כלל האוכלוסייה, ונוהל מיוחד 21.02, המיועד לאוכלוסייה הערבית הבדווית בנגב, ששונה, כאמור, לאחרונה. מהשוואת "המטרות והעקרונות" של שני הנהלים עולה שוני מהותי ביניהם. ההבדל בא לביטוי, בין היתר, בדרישות המגבילות שבהן נדרש לעמוד מבקש ערבי מהנגב. בין הדרישות המגבילות: גילו של המבקש מעל 50, הוא בהליכי מעבר לאכלוס באזור מועדף, הוועדה להסדר הקרקע בפשרות בנגב הצפוני המליצה בכתב להשכיר לו קרקע ומשרד ממשלתי המליץ, בהמלצה מנומקת בכתב, להשכיר לו קרקע. דרישות אלה נובעות משיקולים פוליטיים, שתכליתם לכפות על האוכלוסייה הערבית-הבדווית בנגב מעבר ליישוב קבע, אשר אף לא אחת מהרשויות שתיוצג בוועדת ההשכרות אינה מסתירה כי היא פועל ליישומה.

 

יצוין כי במסגרת הנוהל החדש, ובהתאם לדרישת עדאלה בעניין, יתאפשר לאוכלוסייה הערבית-הבדווית בנגב לשכור קרקעות אחרות בהתאם לנוהל הכללי של האגף החקלאי (שמספרו 21.01).