בג"ץ בפסק דין תקדימי קובע לראשונה: "יש להחיל מדיניות העדפה מתקנת בחינוך על המגזר הערבי-בדווי"

הודעה לעיתונות
24.1.2005

 

בג"ץ בפסק דין תקדימי קובע לראשונה:
"יש להחיל מדיניות העדפה מתקנת בחינוך על המגזר הערבי-בדווי"

 

עוד קבע בג"צ: "יש לחתור ביישום השוויון ליצירת בסיס אמיתי להזדמנויות שוות. הדבר מחייב מתן חיזוק-יתר לקבוצות הנזקקות, כדי להשוות את נקודת הפתיחה שלהן עם הקבוצות בעלות היכולת; רק כך תיתכן הגשמה מהותית של מערכת סיכויים שווה בין קבוצות האוכלוסייה במגמה להעמיד נקודת מוצא משותפת לאלה כמו לאלה"

 

בג"ץ פסק היום בעתירה שהגיש ארגון עדאלה באמצעות עו"ד גדיר ניקולא ביולי 2003 בדרישה להורות למשרד החינוך להקצות את מספר התקנים הדרושים למשרת קצין ביקור סדיר (קב"ס) האחראי לטיפול בתופעת הנשירה מבתי הספר, לשבעת היישובים הערבים- בדואים בנגב רהט, לקיה, כסיפה, ערערה בנגב, שגב שלום, חורה ותל-שבע, וזאת בהתאם לקריטריונים אותם קבע משרד החינוך.

 

הרכב השופטים א' פרוקצ'יה, א' גרוניס וא' חיות קבע בפסק הדין, כי "הפער בהישגי החינוך – שתופעת הנשירה הם חלק ממנו – בין המגזר היהודי למגזר הערבי-בדווי בדרום מחייב נקיטת מדיניות של הקטנת הפער בדרך של העדפה מתקנת, על מנת להביא בתוך זמן סביר בנסיבות הענין את המגזר האמור לנקודת פתיחה דומה לזו של המגזר היהודי, וכדי להשיג שוויון הזדמנויות בכל מערכי החברה האחרים. מדיניות זו אינה ניתנת להשגה כבמטה קסם, בן-לילה. יש לשקוד על החלתה בעקביות וברציפות כדי להביא ליעד המיוחל. הקצב הסביר להשגת יעד השוויון מושפע ממכלול נסיבות הענין, ובכללו ממשקלו של גורם השוני בצרכי המגזרים השונים, מושא אי השוויון".

 

ולגבי הקצאת קב"סים נקבע כי, "יש אי שוויון בולט בהקצאת תקני הקבסי"ם במגזר הערבי-בדווי בדרום ביחס למגזר היהודי. יש לחתור לסילוקו של הפער האמור על פי הנתונים היחסיים המעידים על הצרכים השונים של כל אחד מהמיגזרים. סילוק הפער אינו יכול להיעשות בהינף יד, אך שומה להגשימו בתוך זמן סביר."

 

"המסקנות המתבקשות מהנתונים האמורים" נכתב בפסק הדין, "הן כדלקמן: לא יכולה להיות מחלוקת כי צרכי מגזרי האוכלוסיה השונים בקיומו של מנגנון שיטפל כראוי בתופעת נשירת תלמידים מבתי הספר מחייבים התייחסות שוויונית למגזרים השונים, המושגת על ידי התאמת רמת ההקצאה לרמת הצורך המוכח. במערכת החינוך כולה יש צורך בפעולתם של קבסי"ם, וערך השוויון מצדיק יצירת מדרג של עדיפויות בהקצאת התקנים לצורך כך, על פי רמת השוני בצרכים במגזרי האוכלוסיה השונים. החלת ערך השוויון במדיניות ההקצאה מחייב, איפוא, הקצאת תקנים רבים יותר לאזורים ולמגזרים בהם בעיית הנשירה חמורה יותר, והקצאה מוגבלת יותר במגזרים ואיזורים בהם הבעיה פחותה בעוצמתה. החלה כאמור של ערך השוויון עשויה להצריך שונות בהקצאה כדי לתת חיזוק-יתר לנזקק, ותמיכה פחותה לבעל היכולת, כדי שבסופו של יום יוצבו בנקודת פתיחה דומה, וינתן לאלה ולאלה שוויון הזדמנויות וסיכויים."

 

עוד נכתב בפסק הדין, כי "יש לחתור ביישום השוויון ליצירת בסיס אמיתי להזדמנויות שוות. הדבר מחייב מתן חיזוק-יתר לקבוצות הנזקקות, כדי להשוות את נקודת הפתיחה שלהן עם הקבוצות בעלות היכולת; רק כך תיתכן הגשמה מהותית של מערכת סיכויים שווה בין קבוצות האוכלוסיה במגמה להעמיד נקודת מוצא משותפת לאלה כמו לאלה"

 

עם זאת בג"ץ דחה את העתירה בקביעה, כי היישום אמור להיות הדרגתי ותוך זמן סביר. ובכל זאת בג"ץ חייב את המדינה בהוצאות משפט בסכום כולל של 10000 ₪.

 

כאמור לעיל, ארגון עדאלה הגיש את העתירה ביולי 2003, באמצעות עו"ד גדיר ניקולא, בשם עדאלה ובשמן של 19 משפחות לתלמידים בבתי ספר שונים בנגב, קואליציית ארגונים וועדי הורים לשיפור מערכת החינוך הערבית בנגב, ההתאחדות הארצית של ועדי ההורים הערביים למערכת החינוך בישראל וועדת המעקב העליונה לענייני החינוך הערבי בישראל. בעקבות העתירה התחייב משרד החינוך להוסיף 9.5 למשרת קב"ס ביישובים הערבים הבדווים בנגב.

 

בפסק הדין הצביע בג"ץ על הפער המשמעותי הקיים בין תקני הקבסי"ם שהוקצו למגזר היהודי לבין התקנים שהוקצו למגזר הערבי-בדווי בדרום הארץ. בג"ץ קבע, כי "בישובי היהודים בארץ כולה עומד אחוז ההקצאה של התקנים על 40% מהתקן הראוי; בישובים היהודיים במחוז הדרום עומד שיעור ההקצאה כאמור על כ-35%, ואילו בישובים הערביים-בדווים בדרום עומדת ההקצאה על כ- 25% מהתקן הראוי. נתונים אלה מדגימים חוסר שוויון בולט בהקצאת תקני קבסי"ם לישוב הערבי-בדווי בדרום, הן ביחס לכלל הישובים היהודיים בארץ והן בהשוואה לישובי היהודים בדרום. חוסר שוויון זה נושא מישנה חומרה נוכח הפערים הגדולים באחוזי הנשירה המוכחים בבתי הספר במגזרים השונים. בעוד אחוז הנשירה מבתי הספר של תלמידים יהודיים בארץ עומד על 4.59%, אחוז הנשירה של תלמידים יהודיים בדרום עומד על 4.86% ואילו אחוז הנשירה של תלמידים ערביים-בדואים בדרום עומד על 12.56%. בשנת תשס"ג היו 57% מהתלמידים במדינה זכאי לתעודות בגרות ואילו במגזר הבדואי היו רק 25.6% זכאים לכך.

 

תגובת ארגון עדאלה
אנו תקווה, כי הרשויות יתייחסו ברצינות המתחייבת לקביעותיו של פסק-דין חשוב זה ובמיוחד בעניין תחולת מדיניות העדפה מתקנת בחינוך על המגזר הערבי-בדוי, וכי לא נזדקק להגיש בעתיד עתירה נוספת לצורך יישומו של פסק דין זה.