בעתירה לבג"צ של הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות וארגון עדאלה: להקפיא לאלתר את דיוני ועדות איחוד הרשויות המקומיות עד אשר יובטח ייצוג הולם לערבים בועדות אלו

הודעה עיתונות
6.5.2003

 

בעתירה לבג"צ של הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות וארגון עדאלה: להקפיא לאלתר את דיוני ועדות איחוד הרשויות המקומיות עד אשר יובטח ייצוג הולם לערבים בועדות אלו

 

ביום שני, 5.5.2003, הגיש ארגון עדאלה- המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל- בשמו ובשם הועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל, עתירה לבג"צ בדרישה להקפיא לאלתר את דיוני ועדות איחוד הרשויות המקומיות אשר מונו ע"י משרד הפנים וזאת עד להבטחת ייצוג הולם לערבים בהרכב אותן ועדות.

 

כזכור, ביום 25.3.03, החליטה הממשלה לצמצם את מספר הרשויות המקומיות במדינה, מ- 266 רשויות הנמצאות כיום, ל- 150 עד 200 רשויות, וזאת במסגרת התוכנית הכלכלית החדשה. באמצע אפריל החליטה הממשלה למנות "ועדות לאיחוד רשויות מקומיות אשר תפקידן לגבש הצעות וחלופות שונות בעניין איחוד הרשויות המקומיות בישראל.

 

הליך איחוד הרשויות המקומיות מתייחס ל 62 מקבצים, מהם 23 מקבצים השייכים לרשויות המקומיות הערביות (37%). הועדות חולקו לפי מחוזות, ומספרן הוא שבעה.

 

בעתירה טענה עו"ד סוהאד בשארה, מארגון עדאלה, כי, "הייצוג ההולם בהרכב הועדות, מתבקש לאור ההשלכות הציבוריות של עבודת הועדות על האוכלוסייה הערבית בישראל, ומחמת אופיין של הדיונים בה, אשר לא יפסחו על מרכיבים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, אתניים, עדתיים וכלכליים". מכאן הדגישה עו"ד בשארה כי, תת-הייצוג או העדר הייצוג בהרכב הועדות, יפגע בעיקרון השוויון וימנע אפשרות שדרכה יביע הציבור הרחב, נשוא האיחוד, את עמדותיו.

 

עוד נטען בעתירה כי, "חובת הייצוג של אוכלוסיות שונות וגופים ציבוריים שונים בגופים מייעצים בעניין קבלת החלטות מינהליות נגזרת מעקרונות שיתוף הציבור, השקיפות הציבורית, אימון הציבור, והשוויון בין חלקי ציבור שהחלטות מינהליות מתייחסות אליהם".

 

העתירה הסתמכה על מחקרים מקיפים המעידים על החובה, במצב כזה, לקיים הליך נאות של שיתוף הציבור בהליך קבלת ההחלטות.