עתירה לבג"ץ נגד מניעת שחרור מינהלי של אסירים בטחוניים

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח עתרו בשמם של שני קטינים פלסטינים, כדי לבטל את ההחרגה של אסירים שסווגו כבטחוניים, מחוק המרחיב את היקפי השחרור המינהלי בשל צפיפות בבתי הכלא.

יום א' ה-24.2.2019, הגישו עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והאגודה לזכויות האזרח בישראל עתירה לבג"ץ נגד הוראות סעיף 3(ב) לחוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 54 והוראת שעה) (שחרור מינהלי), התשע"ח-2018, שעבר ב-7.11.2018, המחריג את קבוצת האסירים הביטחוניים מתחולתו.

 

החוק נועד להרחיב את היקפי השחרור המינהלי במטרה להביא להרחבת שטח המחייה של אסירים. זאת בעקבות פסיקת בג"ץ שקבעה כי הצפיפות בבתי הסוהר אינה עומדת בסטנדרטים ראויים וכי על המדינה לפעול תוך פרק זמן קצוב לשם הרחבת שטח המחיה המינימלי לכל אסיר (בג"ץ 1892/14 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לביטחון פנים).

 

הצעת החוק הממשלתית שגובשה בעקבות הכנת תכנית לעמידה בדרישות בג"ץ, קבעה הרחבת תקופות השחרור המינהלי באופן מדורג, בהתאם לתקופת המאסר אליה נידון האסיר ללא זיקה לסיווג העבירה שבגינה נאסר. ההצעה הוכנה לקריאה שניה ושלישית במתכונתה המקורית בועדת הפנים בחודש אוגוסט 2018. ואולם בעקבות פרסומים בתקשורת, לפיהם החוק עשוי להביא לשחרורם המוקדם של מאות אסירים שסווגו כביטחוניים, הצהיר יו"ר וועדת הפנים, ח"כ יואב קיש על כוונתו להביא לתיקון ההצעה שתמנע זאת. הסעיף שמחריג אסירים בטחוניים צורף להצעה שחוקקה לבסוף, חרף העובדה שהממשלה החליטה בהמלצת היועמ"ש להימנע מהבחנה כזו על רקע הקשיים החוקתיים שהיא מעוררת.

 

העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד רביע אגבריה ממרכז עדאלה, מופנית כנגד חוקתיות סעיף 3(ב) לתיקון החוק, המעגן בחקיקה ראשית מסלולים חוקיים נפרדים ללא הבחנה עניינית; מנוגד לזכות לשוויון שלאסירים ופוגע בחירותם ובכבודם; חותר תחת תכלית החוק העיקרית שעניינה הרחבת שטח המחיה לאסירים; ואינו עומד ביתר תנאי פסקת ההגבלה.

 

העותרים הינם שני פלסטינים מהשטחים הכבושים שהורשעו בבתי משפט צבאיים בהיותם קטינים, ונגזרו עליהם עונשים של 20 ו-29 חודשי מאסר. התיקון בחקיקה מונע מן האסירים האלה שחרור מינהלי מורחב אשר היה מקצר את עונשם ב-3 ו-6 חודשים בהתאמה. זאת, בעוד שאסירים פליליים שנידונו לתקופות מאסר ממושכות יותר, יזכו לבסוף לשחרור מינהלי מורחב.

 

מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח מדגישים כי ההחלטה להחריג את האסירים הביטחוניים התקבלה משיקולים לא עניינים, רק בעקבות פרסומים בעיתונות ובניגוד למתכונת המקורית שאומצה בהחלטת הממשלה. החוק במתכונתו הנוכחית, מהווה פגיעה קשה בעקרון השוויון בפני החוק, וכפועל יוצא מכך גם פגיעה בכבודם ובחירותם של האסירים.

 

עו"ד רביע אגבריה מעדאלה מוסיף: "מדובר בהליך חקיקה פופוליסטי, לא ענייני ושמניעיו נקמניים ופסולים שהוביל לסעיף בחוק שיוצר הבחנות שרירותיות ומסלולים חוקיים מקבילים ללא הצדקה עניינית באופן שחותר תחת התכלית לשמה החוק הוצע מלכתחילה. לא ניתן להתעלם גם מהעובדה שקבוצת האסירים שהוחרגה מהוראות החוק רובם ככולם ערבים-פלסטינים. מדובר בתיקון בלתי חוקתי שמוסיף ומחמיר ללא כל הצדקה את ההבחנות הקשות מלכתחילה המוחלות כלפי האסירים הביטחוניים בלבד"

 

לקריאת העתירה