עדאלה דורש את ביטולן של ועדות קבלה הפועלות בניגוד לחוק בעשרות יישובים בגליל ובנגב

בדיקת מרכז המחקר והמידע של הכנסת חושפת הפרות חמורות של חוק ועדות הקבלה, וכי ב-24 יישובים לפחות מופעלות ועדות קבלה למרות שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מרכז עדאלה דורש לאסור קיומן של ועדות קבלה ביישובים אלה וכן להימנע מהקצאת קרקע בהם.

ב-14.6.2019 פנה עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, אל היועץ המשפטי לממשלה, רשות מקרקעי ישראל, שרת הבינוי והשיכון, רשם האגודות השיתופיות במשרד הכלכלה, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, ואל 26 יישובים ומועצות, בבקשה לנקוט בצעדים מיידיים להפסקת הפרות חמורות של חוק ועדות קבלה.

 

סקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת בנושא ועדות הקבלה שפורסמה לאחרונה, בחנה כמה יישובים קהילתיים באזור הנגב והגליל הפסיקו את פעילותן של ועדות הקבלה לאחר שמספר בתי האב ביישוב גדל מעבר ל-400. מהדו"ח שפורסם ב-2.5.2019, עלה כי בלפחות 24 ישובים בנגב ובגליל מופעלות ועדות קבלה בניגוד לחוק, משום שמספר בתי האב בישובים חורג מההוראה שנקבעה בתיקון מס' 8 לפקודת האגודות השיתופיות, התשע"א-2011 ("חוק ועדות קבלה"). יודגש כי אלו הם נתונים חלקיים בלבד, שכן אין כל מנגנוני פיקוח להבטחת קיום הוראות החוק, שכן אף אחד מהגופים הרלוונטיים שפנה אליהם מרכז המחקר והמידע, לא החזיק בידיו את הנתונים הדרושים ו-7 מועצות אזוריות לא השיבו לפניית מרכז המחקר של הכנסת.

 

לקריאת עתירת עדאלה נגד חוק ועדות הקבלה - בג"ץ 2504/11, עדאלה נ' הכנסת

 

מרכז עדאלה הדגיש בפנייתו, את התנגדותו העקרונית והנחרצת לעצם קיומן של ועדות קבלה בהיותן מנגנון מפלה ומשפיל. כמו כן, הודגש כי עדאלה אף חולק על הרציונל שקושר בין גודל היישוב לאפשרות להעניק לקבוצה כלשהי את האפשרות להפלות ולהדיר אזרחים אחרים ממשאב ציבורי. עם זאת, ככל שמנגנון זה ממשיך לפעול, יש להפקיד על קיום תנאיו. מתמונת המצב המתוארת בסקירה עולה בבירור כי ההתנהלות של הרשויות ביישובים האמורים הינה בחוסר סמכות ובניגוד לעקרונות חוקיות המנהל ושלטון החוק. כמוכן, משום שאין הצדקה להפעיל ועדות קבלה, למעשה חלה חובת חוק מכרזים, המחייב כי שיווק הקרקעות ביישובים אלה תאפשר לכל אדם הזדמנות שווה לרכוש בהם קרקע.

 

לאור הפגמים החמורים העולים מן הדו"ח, דרש מרכז עדאלה מן הגורמים השונים לפעול כל אחד בתחום סמכותו, לתקנם ובין היתר:

  1. להורות ליישובים המופיעים במסמך לחדול מיידית מהפעלת ועדת קבלה.
  2. להימנע מהקצאת קרקע כלשהי ביישובים האמורים עד שיובטח שאין פועלות בהם ועדות קבלה בניגוד לחוק.
  3. להורות על תיקון התקנונים של האגודות השיתופיות הפועלות ביישובים המדוברים בצורה שלא תאפשר לאגודה להפעיל עוד ועדת קבלה.
  4. לבחון האם במועצות האזוריות שאין לגביהם נתונים פועלות ועדות קבלה בניגוד לחוק. במידה ופועלות ועדת כאלה, יש להחיל לגביהם את הדרישות שלעיל.
  5. להוציא הנחיות מאת היועץ המשפטי לממשלה לכלל הרשויות אשר יבהירו את האחריות של כל רשות להבטחת התקיימות תנאי החוק ויבטיחו שהרשויות ממלאות אחרי הוראותיו.

 

רכזת היחידה לקרקע, תכנון ובניה בעדאלה, עו"ד מאיסאנה מוראני, אשר העבירה את הפנייה מוסיפה:

"אנו מתנגדים נחרצות לחוק ועדות הקבלה ולמנגנון הגזעני והמפלה שהוא יוצר ולכן בזמנו עתרנו נגדו לבג"ץ. השימוש באופי הקהילתי של היישובים אינו אלא פיקציה שנועדה לטשטש את המטרה העיקרית של החוק והיא אישור פרקטיקה גזענית וסגרגטיבית. אם אין בכך די, הרי הרשויות מתנהלות בצורה שערורייתית, אם כי לא מפתיעה, ופועלות אף בניגוד להוראות החוק. יצירת יישובים הסגורים בפני האזרחים הערבים, היא חלק ממדיניות כוללת שנועדה לצמצם את מרחב המחייה של האזרחים הערבים בכלל ולייהד את הגליל והנגב בפרט. זאת, בין היתר באמצעות הפקעות מסיביות, שטחי שיפוט מצומצמים, הזנחה תכנונית רבת שנים, עיור כפוי ושימוש לרעה במושג שלטון החוק כדי לאכוף בצורה בלתי מידתית חוקי בניה במטרה להביא לגירושים והריסות."


לקריאת המכתב

לקריאת הסקירה של מרכז המחקר של הכנסת

 

הודעות קודמות לעיתונות

בג"ץ ידון השבוע בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירת עדאלה וארגונים חברתיים נגד חוק ועדות הקבלה 2.12.2012(תצלום: גוגל מפות)