חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3)

זכויות קרקע ותכנון
בתוקף
2011
התיקון לחוק, שעבר ב-5 באפריל 2011, מונע מכל אדם או איגוד (פרטי או ציבורי) למכור אדמה או להשכיר נכס לתקופה העולה על חמש שנים, להעביר או להוריש זכויות בעלות פרטיות בישראל למי שמוגדרים כ"זרים". לפי החוק, זר הוא כל אדם שאינו תושב ישראל או אזרח ישראל, או אינו יהודי – הזכאי אוטומטית לעלות לישראל לפי חוק השבות.

טקסט מלא