5. 275 הצעת חוק זכויות התורמים למדינה

זכויות חברתיותכלכליות ותרבותיות: שירות צבאי
הצעת חוק

הצעת החוק מבקשת להנהיג יחס מועדף לאזרחים שתורמים למדינה (כלומר המשרתים בצבא או בשירות הציבורי), כולל העדפה בקבלה לעבודה, בשכר עבודה ובקבלת שירותים כגון דיור לסטודנטים, השכלה גבוהה והקצאת הקרקע לדיור. הצעת החוק קובעת כי יחס מועדף כאמור לא ייחשב כאפליה אסורה על פי החוק הישראלי. הצעת החוק גם כוללת תיקונים לחוקים אחרים שנועדו (התיקונים) להגשים את המטרה של הצעת חוק זו, הכוללת העדפה בקבלה למשרות בשירות מדינה, שכרגע ניתנים לאוכלוסיות שונות, כגון מיעוטים.


טקסט מלא