מרכז עדאלה בעתירה מנהלית: שימוש בחוק הנכבה במכרזי משרד החינוך אינו חוקי

במכרז להקמת "מאגר ספקי תכניות ומענים עבור מערכת החינוך" שנועד להעניק למנהלי בתי ספר אוטונומיה להזמין תכניות לתלמידיהם, נקבע כי לא יוכלו להגיש הצעות גופים אשר לא יצהירו כי לא יכלל בין משתתפי התכנית גורם אשר אינו מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או מציין את יום העצמאות כיום אבל.

ביום 13.04.2022 עתר עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בשם מרכז אלטפולה, הפועל לפיתוח מענים חינוכיים לתלמידים וקידום זכויות הילד בחברה הערבית, ובשם הוועד הארצי של ראשי הרשויות המקומיות הערביות בישראל וועדת המעקב לענייני החינוך הערבי, נגד משרד החינוך בדרישה לביטול סעיפים במכרז משרד החינוך המחילים את "חוק הנכבה" על ספקי תוכניות חינוכיות לבתי ספר. זאת, שכן לפי סעיפי המכרז, הותנה השתתפות בה בהצהרה כי "לא ייכלל גורם חיצוני שבמטרותיו או במעשיו, לרבות בהתבטאויותיו" יש תוכן הכולל "שלילת קיומה של מדינת ישראל ובכלל זה כמדינה יהודית ודמוקרטית"  או "ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל".

 

עת"מ 26699-04-22 מרכז אלטפולה ואח' נ' משרד החינוך

לקריאת העתירה

 

לקריאת מכתב עדאלה למשרד החינוך  11.4.2022

 

 

המכרז מס' 13/3.2022 - "הקמת מאגר ספקי תכניות ומענים עבור מערכת החינוך", פורסם על ידי משרד החינוך ביום 7.03.2022, וזאת בהמשך להחלטת הממשלה מספר 226 מיום 01.08.2021 בדבר "התכנית לגמישות הניהולית במערכת החינוך". מטרת המכרז הינה הקמת מאגר ספקים מקוון הכולל תכניות ומענים חינוכיים, במגוון תחומים, המאושרים על ידי משרד החינוך, כולל "מיגור גזענות". המאגר יאפשר למנהל בתי הספר לפנות כאמור לספקים הנמצאים בו, כאשר בתקציבים שיועברו ממשרד החינוך לבתי הספר במסגרת תכנית זאת ניתן יהיה לצרוך אך ורק תוכניות מספקים שרשומים במאגר.

 

מספר ימים לאחר פרסום המכרז, נוסף לו נספח המתנה את השתתפות הספקים במאגר בחתימה על הצהרה לפיה במסגרת הפעלת התוכניות לא יכלל גורם חיצוני שבמטרותיו או במעשיו, לרבות בהתבטאויותיו, יש תוכן שתקיים בו, בין היתר, אחד מאלה: "שלילת קיומה של מדינת ישראל ובכלל זה כמדינה יהודית ודמוקרטית" ו- "ציון יום העצמאות או יום הקמת מדינת ישראל כיום אבל".

 

העתירה שהוגשה באמצעות עורכת הדין סלאם ארשייד ממרכז עדאלה, טענה כי ההתניה של מכרז זה למעשה מיישם את "חוק הנכבה" שעבר ב 2011 והסמיך את שר האוצר לשלול מתקציב גוף נתמך במידה וההוצאה נועדה לביצוע פעילות שבמהותה "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית" ו- "ציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל". העתירה נגד "חוק הנכבה" נדחתה אך ורק על בסיס הבשלות, ועל כן החוק עודנו כפוף לביקורת חוקתית. בהחלטתם השופטים אף ציינו כי מדובר בשאלות מורכבות בעלות חשיבות ציבורית גדולה, בה מבקש גוף ממשלתי לעשות שימוש בעילות אלו בכדי לפגוע בזכויות יסוד.

 

עוד טענו העותרים כי הדרישה לחתום על הצהרה מהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי והביקורת של עמותות וגופים אחרים בחברה הערבית כמו מרכז אלטפולה הנמנע מלגשת למכרז בשל ההצהרה. סעיפים אלו עוד פוגעים בזהות הלאומית והזיכרון הקולקטיבי של אזרחים ערבים בישראל. מרכז עאדלה הדגיש כי התניות כאלה הינן ניסיון להשכיח ולדכא את הנרטיבים של מיעוט אתני תוך כדי השתקת דיון חיוני בשאלות בעלות חשיבות ציבורית רבה במערכת החינוך וכן כל יכולת של התלמיד הערבי ללמוד אודות תרבותו ומורשתו.

 

בשל כל האמור, דרשו העותרים כי בית המשפט יוצא צו על תנאי המורה למשרד החינוך לנמק מדוע לא יימנע מהשימוש בחוק הנכבה, וכן ביקשו צו ביניים המורה על עיכוב ביצוע התניית הוראות חוק הנכבה המופיעים בסעיפי המכרז האמורים עד למתן הכרעה סופית בעתירה.

 

ממרכז עדאלה נמסר:

 

"משרד החינוך, באמצעות חוק הנכבה מגביל את העמותות הערביות מלהיכלל במאגרים ולספק תכניות לבתי ספר ערביים. זה נוגד עם עיקרון הפלורליזם בחינוך ומעמיק את האפליה העמוקה והשיטתית הקיימת בתחום החינוך. אפילו המחוקקים של חוק ההדחה, שמרכז עדאלה עתר נגדו והצביע כי הוא מפר עקרונות דמוקרטיים וחוקתיים בסיסיים, לא מצאו לנכון להשתמש בעילות אלו לפסילת מועמדים בגלל חשש שיעשה באמצעותן ניצול לרעה של הכוח הפוליטי שיש לרוב. על אחת כמה וכמה תחום החינוך מצריך הגנה כזו". 

 

מועדת המעקב לענייני החינוך הערבי הוסיפו:

 

"ההתנייה שמציב משרד החינוך מונעת ממוסדות מקצועיים וזכויות אדם המייצגים את זכויות המיעוט הפלסטיני במדינה לספק שירותי חינוך. אנו בוועדת המעקב לענייני חינוך ערבי סבורים כי אי ההתמודדות עם סוגיות של זהות ושייכות, לרבות ההיסטוריה והתרבות הפלסטינית במוסדות החינוך הערביים, היא אחת הסיבות למשבר בחינוך הערבי. הדבר נובע גם מאינטרסים פוליטיים הקשורים למדיניות השליטה והבקרה, הסותרים שיקולים מקצועיים ואת מהות כל עבודה חינוכית אמיתית. התניות אלו הפכו את בתי הספר הערביים למוסדות חסרי נשמה שלא מציעים חינוך ערכי."

 

מרכז אלטפולה הוסיף:

 

"התנאים שקבע משרד החינוך אינם קשורים לתוכניות הניתנות ע"י העמותות, שכן העמותות פועלות על פי חוק ואין בעבודתן דבר המנוגד לחוק. על המשרד היה להסתפק בזה. במקום, המשרד הציב תנאים בלתי אפשריים המונעים ממוסדות החברה הפלסטינית להיות שותפים וחלק ממסלול החינוך של התלמיד הערבי."

Read more: