הכנסת תצביע היום על הצעת חוק המטילה הגבלות נוספות על האסירים הפלסטיניים כביטחוניים ותדון בהגבלות על ציון יום הנכבה באוניברסיטאות

אתמול, 13 במאי 2012, פנה עדאלה לכל חברי הכנסת בדרישה להתנגד להצעת החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר האמורה לעלות להצבעה היום בקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק מבקשת להסמיך את נציב בתי הסוהר להורות על הגבלת פגישות של אסירים עם עורכי דין באמצעות הגבלת מספר עורכי הדין המבקרים אסירים שהורשעו בעבירות ביטחון או אסיר מסוים אחר. הנציב יוסמך להגביל את הביקורים אם יתקיים חשד ממשי כי הפגישות מנוצלות לשם פגיעה בביטחון המדינה, בשלום הציבור או במשמעת ובסדרי בית הסוהר. הנציב יוסמך להגביל את הביקורים לתקופה של עד שלושה חודשים ולהאריך את התקופה בשלושה חודשים נוספים באישור היועץ המשפטי לממשלה. כמו כן, בית המשפט המחוזי יוסמך להורות על הארכת תקופת ההגבלה לתקופות נוספות של שישה חודשים בכל פעם, וכל זאת בלי לבדוק את החשד הנטען לגבי כל אסיר לגופו.

עו"ד רימא איוב ציינה בפנייה כי הצעת החוק מתעלמת מכך שלאסירים, כמו לאנשים בני חורין, יש לעתים צורך להיוועץ בעורך דיו ו/או להיות מיוצגים על ידיו בהליכים ובסוגיות שונות. במקרים רבים כמה עורכי דין שותפים בייצוג או עובדים כשכירים באותו משרד או באותה עמותה, ולכן התיקון המוצע יטיל מגבלה בלתי סבירה על אסירים ועורכי דינם. יש לזכור כי אסירים המסווגים כביטחוניים מנועים ככלל משימוש בטלפון, וגם מן הטעם הזה נאלצים עורכי הדין המייצגים אותם לבקרם בתדירות גבוהה יותר מאשר אסירים פליליים שאיתם אפשר לדבר בטלפון.
אם תאושר, תביא הצעת החוק לפגיעה חמורה, גורפת ובלתי מידתית בזכויות היסוד החוקתיות להיוועצות ולייצוג על ידי עורך דין ולגישת האסירים לערכאות, ובמיוחד האסירים הפלסטינים הביטחוניים. הדבר יפגע גם בזכותם החוקתית של עורכי הדין המייצגים אותם לחופש עיסוק, לכבוד ולשם טוב. עו"ד איוב הדגישה כי מטרת הצעת החוק היא להכשיר פגיעה גורפת וקולקטיבית בזכויות האסירים, ובמיוחד באלה המסווגים כביטחוניים ובעורכי דינם.
בעניין אחר פנה היום עדאלה לשר החינוך גדעון סער וליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, אלכס מילר, ודרש להבטיח את השמירה על חופש הביטוי הפוליטי של הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ולאפשר להם לציין את יום הנכבה ללא הגבלות והתניות. את הפנייה שלח עדאלה לרגל ישיבת ועדת החינוך האמורה להתקיים היום לדון בנושא. עו"ד סאוסן זהר ציינה בפנייתה כי בשנה האחרונה מוסדות להשכלה גבוהה מתנים את קיומם של אירועים ופעילויות פוליטיות מטעם סטודנטים ערבים בין היתר בתשלום דמי אבטחה. כך למשל, אוניברסיטת תל אביב התנתה את קיומו של טקס לציון יום הנכּבה מחר בתשלום דמי אבטחה בסך 970 ₪. בשנה שעברה התנתה הנהלת האוניברסיטה העברית מתן אישור לקיום פעילות בהשתתפות ח"כ חנין זועבי בתשלום דמי אבטחה בסך 5,640 ₪.

 אוניברסיטת תל אביב מסרה למארגנים כי הדרישה לתשלום עבור האבטחה נובעת מהוראות "חוק הנכּבה", האוסר על מוסדות המקבלים מימון ממשלתי לתקצב פעילות שמטרתה ציון יום הנכבה. עו"ד זהר ציינה כי בהתאם לתגובה שהוגשה מטעם פרקליטות המדינה בתגובה לעתירה שהגישו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח נגד חוקתיות חוק הנכבה, אין הטקס הזה נחשב לפעילות אסורה בהתאם לחוק הנכבה . עדאלה טען כי הצבת תנאים לקיום הפעילות פוגעת בזכות החוקתית של הסטודנטים לחופש ביטוי, וכי ההגנה על חופש הביטוי נבחנת דווקא במצב של מחלוקת, ובמיוחד בסוגיה ציבורית ופוליטית הנחשבת טעונה.