עדאלה פנה לעיריית נצרת עילית בדרישה שתפעל לייצוג הולם של עובדים ערבים בעירייה

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה הציגה נתונים המלמדים על ייצוג חסר חמור של תושבים ערבים במחלקות שונות בעיריית נצרת עילית
מרכז עדאלה פנה לעיריית נצרת עילית בדרישה לפעול ליישום החובה החוקית שמוטלת על העירייה להבטיח ייצוג הולם של תושבים ערבים בקרב עובדי העירייה. 17% מכלל אוכלוסיית נצרת עילית הינם תושבים ערבים, אולם ברוב מחלקות העירייה אין אף עובד ערבי, ושיעור העובדים הערבים בחלק מהמחלקות אף ירד בהשוואה לנתונים משנת 2010.

עו"ד סאוסן זהר ממרכז עדאלה הציגה במכתבה נתונים המלמדים על ייצוג חסר חמור של תושבים ערבים במחלקות שונות בעיריית נצרת עילית. כך, למשל, במחלקות מוקד עירוני, מינהל והנדסה, כספים וגזברות, המחלקה המשפטית ומחלקת משאבי אנוש ומינהל עירוני, מועסקים בסך הכל 66 עובדים יהודים לעומת עובד ערבי אחד בלבד. בהקשר זה כתבה עו"ד זהר כי "אין ספק כי ייצוג הולם של התושבים הערבים במחלקות אלו, הינו בעל חשיבות רבה, כאשר הוא עשוי להשליך על חייהם, פרנסתם ותחושתם בדבר התייחסות שוויונית של אלפי התושבים הערבים המתגוררים בעיר."באשר לחובה החוקית שחלה על עיריית נצרת עילית להבטיח ייצוג הולם לתושבים הערבים כתבה עו"ד זהר כי "הבטחת ייצוג הולם של האזרחים הערבים בגופים הציבוריים מהווה חובה חוקית...יודגש כי חובת הבטחת ייצוג הולם לתושבים הערבים חלה על הרשויות המקומיות מכוח החלטת ממשלה...זאת ועוד, החובה להבטיח ייצוג הולם הודגשה בפסיקת בית המשפט העליון כנגזרת מעקרון השוויון ונקבע כי על הרשות מוטלת החובה לפעול באופן פוזיטיבי ומידי להבטחת ייצוג הולם". במרכז עדאלה מציינים כי מאז שנת 2011 נשלחו מספר מכתבים לעיריית נצרת עילית בנדון, אך העירייה טרם נקטה בצעדים הדרושים לתיקון המצב.