מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש בדרישה כי יתנגד להקצאת קרקע ייעודית לציבור היהודי-דתי

פניית עדאלה באה על רקע ההצהרות לפיהן רשויות המדינה בוחנות את החוקיות של הקצאה ייעודית זו.

מרכז עדאלה, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, פנה ליועמ"ש יהודה ויינשטיין, לשר האוצר משה כחלון ולשר הבינוי והשיכון יואב גלנט, בדרישה כי לא יאשרו הקצאת קרקעות ייעודיות לציבור היהודי-דתי. בפניית עדאלה נטען כי מדיניות זו הינה מפלה, איננה לתכלית ראויה ואיננה מידתית. פניית עדאלה באה על רקע ההצהרות לפיהם רשויות המדינה בוחנות את החוקיות של הקצאה ייעודית זו.

 

עו"ד מוראני טענה בפנייתה כי הקצאת קרקעות ייעודית לציבור היהודי-דתי פוגעת בזכות של הציבור הערבי-פלסטיני לשוויון:  "מדיניות המקרקעין בישראל התאפיינה בהקצאה של זכויות במקרקעין בצורה סלקטיבית ומפלה על בסיס לאום וזאת לטובת האוכלוסייה היהודית. לשם כך פותחו מנגנונים להדרת אזרחים ערבים מהמרחב. מנגנונים אלה כוללים, בין היתר, ועדות קבלה במושבים, בקיבוצים וביישובים קהילתיים; איסור העברת נכסים בבעלות קק"ל ללא יהודים; הקצאה יעודית לאוכלוסייה היהודית חרדית; אי הכרה בעשרות יישובים ערביים בלתי מוכרים בנגב; הימנעות מהקצאת קרקעות לסיפוק צרכי הפיתוח ביישובים הערביים וכד'." לכן, נטען בפניית עדאלה כי הקצאת קרקע ייעודית לציבור הדתי-לאומי, אשר מטבע הדברים מדירה את הציבור הערבי-פלסטיני ממשאב זה, הינה בבחינת הוספת חטא על פשע.

 

בנוסף, ציינה עו"ד מוראני בפנייתה כי לפי ההלכה הפסוקה ובניגוד לציבור החרדי, הציבור הדתי-לאומי בישראל כלל אינו מהווה קבוצה ייחודית אשר אורח חייה מצדיק הקצאה מיוחדת ובלעדית של קרקעות: "הדתיים-לאומיים אינם קבוצה המקיימת אורח חיים יומיומי השונה באופן מהותי מן קבוצת הרוב בישראל וגם אינם מתייחסים אל עצמם כקבוצה תרבותית נפרדת. גם אם קיימת שונות תרבותית מסוימת, אין היא מצדיקה מגורים מופרדים והומוגניים כדי להגן עליה מפני היטמעות כפויה בקבוצת הרוב."

 

עוד נטען בפניית עדאלה כי מדיניות מפלה המאפשרת הקצאה ייעודית כאמור אינה לתכלית ראויה ואינה עומדת במבחני פסקת ההגבלה: "התכנית הנדונה אינה מידתית. ראשית, אין קשר רציונאלי בין ההקצאה הייעודית למטרה לשמה מותרת הקצאה מעין זו – שמירה על הייחוד של קבוצת מיעוט; שנית, קבוצה זו מצליחה לשמור על תרבותה ואופייה בצורה עצמאית מבלי שנדרשת המדינה לעשות שימוש בכוחה המקצה והמדיר... שלישית, הפגיעה בעקרון השוויון וההדרה של קבוצות מיעוט אחרות על כל הפגיעה בכבוד האדם שהיא טומנת בחובה עולה לאין שיעור על התועלת שיש בפרקטיקה זו, אם בכלל."

 

לאור כל האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה כי הגורמים השונים יביעו את התנגדותם להקצאת קרקעות ייעודית לציבור הדתי-לאומי. 

מסמכים קשורים: