בג"ץ דחה את העתירות נגד חוק הקורונה; עדאלה והאגודה לזכויות האזרח:"החוק מקבע נורמות פסולות ובלתי דמוקרטיות"

בפסק הדין נקבע כי איסור השתתפות בהפגנות במרחק העולה על 1000מ' ממקום המגורים אינו צולח את מבחני החוקתיות לנוכח הפגיעה בחירות ההפגנה ובחופש הביטוי, ועל כן יבוטלו הקנסות שניתנו בגינו.

ב-4.4.2021 בית המשפט העליון דחה את העתירות נגד חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, אשר במסגרתו הוטלו מגבלות שונות על פעילות המשק במטרה לצמצם את התחלואה בנגיף וכן את העתירות נגד תיקון מס' 2 לחוק, במסגרתו הוסמכה הממשלה להכריז על "מצב חירום מיוחד" ולקבוע מגבלות משמעותיות על השתתפות בהפגנה, בתפילה או בטקס דתי.

 

מרכז עדאלה הגיש יחד עם האגודה לזכויות האזרח בישראל ב-9.9.2020 עתירה לבג"ץ שדרשה להביא לבטלותו של החוק. בעתירה נטען כי הפגיעה בהפרדת הרשויות המתבצעת באמצעות חקיקה חפוזה המחליפה תקנות לשעת חרום, ממשיכה להפר עקרונות חוקתיים ומסמיכה באופן פסול את הממשלה לפגוע בזכויות האזרח ללא פיקוח פרלמנטרי.

 

בג"ץ 6312/20 עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נ. הכנסת

למידע נוסף ולקריאת העתירה

 

נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות קבעה בפסק הדין כי: "חוק הסמכויות הינו הסדר ספציפי בחקיקה ראשית שנועד להסמיך את הממשלה לפעול כדי ליתן מענה למצב חירום רפואי קונקרטי. מדובר בהסדר מפורט שנחקק כהוראת שעה זמנית, המאציל לממשלה סמכויות בלשון מפורשת תוך קביעת מנגנוני פיקוח פרלמנטריים. הסדר זה, על מכלול סעיפיו והנסיבות שהובילו לחקיקתו, איננו גורם כשלעצמו פגיעה בלתי-מידתית בזכויות אשר יש בה כדי להצדיק את ביטולו".

 

השופט יצחק עמית אף כתב בפסק דינו כי:" חוק הסמכויות הוא חוק מסגרת שעניינו במצבי חירום, וככזה – אם חלילה ניקלע למגיפה או לשעת חירום אחרת – יוכל בעתיד לשמש כ"חוק מדף" לחקיקה ראשית מהירה חלף שימוש בתקנות לשעת חירום."

 

עם זאת בדעת הרוב, נקבע כי תקנה 24(1) שעניינה איסור על השתתפות בהפגנות במרחק העולה על 1,000 מטרים ממקום מגוריו של אדם שעמדה בתוקף במשך השבועיים הראשונים של חודש אוקטובר, אינה צולחת את מבחני החוקתיות לנוכח הפגיעה החמורה בחירות ההפגנה וחופש הביטוי. זאת, שכן, כך נקבע, מקום קיום ההפגנה, מהווה חלק מהותי מן המסר של ההפגנה, במיוחד כאשר מדובר במעונו הרשמי של נבחר ציבור וכן לנוכח החשיבות היתרה שיש לייחס למתן אפשרות לבקר את השלטון בעיתות חירום. לפיכך, נקבע כי הקנסות שהוטלו מכוח תקנה זו בטלים, והכספים ששולמו בגין קנסות אלה יושבו למשלמים.

 

לקריאת פסק הדין

 

בתגובה נמסר ממרכז עדאלה ומהאגודה לזכויות האזרח:

"אנו מברכים על פסיקת בג"ץ שביטלה הגבלות על זכות המחאה וההפגנה בחוק הקורונה. יחד עם זאת אנו מביעים דאגה חמורה מאישור החוק בכללותו, ומן הנורמות הפסולות והבלתי דמוקרטיות שהוא מקבע, במיוחד לגבי צמצום סמכותה של הרשות המחוקקת. חלוקת תפקידים שבה הכנסת מוסמכת רק בדיעבד לאשר או לפסול תקנות שהתקינה הממשלה - גם כאשר לא מדובר במצב חירום וגם כאשר התקנות נדונו במשך ימים ארוכים בממשלה - מסכנת את עקרונות שלטון החוק, גם במצבי חירום אזרחיים שאולי יתעוררו בעתיד. אנו רואים סכנה באופן המוגבל בו בג״ץ מציב בשנה האחרונה גבולות לממשלה, משום שהיא פוגעת בזכויות האדם דווקא בזמנים בהם למערכת האיזונים והבלמים יש חשיבות עליונה.״

 

 

צילום: לע”מ