התנגדות לתכנית "מסילת ברזל דימונה-ירוחם"

התוואי הנוכחי פוגע באופן חמור בתושבי הכפר הבדואי רח'מה

ארגון במקום, המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב, הוועד המקומי רח'מה ומרכז עדאלה הגישו ביום 14.9.17 לועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרום את התנגדותם לתכנית "מסילת ברזל דימונה-ירוחם". ע"פ התכנית תוקם מסילת רכבת בין דימונה לירוחם, תחנת רכבת לנוסעים בירוחם ודרכי גישה לתחנות, בשטח כולל של 3,600 דונם.

 

המתנגדים טענו בפנייתם כי התוואי הנוכחי פוגע באופן חמור בתושבי הכפר הבדואי רח'מה, המונה כ- 1400 תושבים ונמצא בתהליכי הסדרה: "למרות החשיבות הרבה בהקמת המסילה הנדונה שתאפשר לכלל תושבי המרחב (יהודים ובדואים) תחבורה ציבורית נוחה ומהירה יותר ממקום מגוריהם אל הערים והיישובים בסביבה, התוואי המוצע יביא לפגיעה נרחבת בתושבי הכפר רח'מה המתגוררים לאורך התוואי ובכלל זה, חסימת דרכים בין המשפחות ומניעת גישה בין משפחות למקבצי המגורים, לשטחי החקלאות, למרכז השירותים המתוכנן, לגני הילדים הקיימים ולמסגד; הטלת מגבלות בנייה ופיתוח מחמירות בצדי התוואי ועל גבי רצועות קרקע רחבות בהם קיימים מקבצי המגורים; הריסת בתים; הגבלות חמורות על אפשרויות הפיתוח והבנייה."

 

בנוסף, נטען בהתנגדות כי למרות שהתכנית פוגעת בזכויות תושבי הכפר רח'מה לכבוד, לקניין, לפרנסה ובעקרונות הצדק הסביבתי, עבור עורכי התכנית ומוסדות התכנון תושבי הכפר הם שקופים: "רשויות התכנון לא שקלו את השלכות התכנית על האוכלוסייה החיה במקום, הפגיעה הצפויה או האמצעים לטיפול בפגיעה וצמצומה, כפי שנעשה עבור היבטים אחרים הקשורים במרחב (ארכאולוגיה, אקולוגיה, סביבה, עסקים פרטיים כחוות צבר והמתקנים הפוטו וולטאים ועוד) ולא בחנו חלופות אשר ימנעו או ימזערו את הפגיעה בזכויותיהם של תושבי הכפר. משכך ברור כי התכנית המוצעת לא נסמכה על תשתית עובדתית נכונה, רלוונטית ומלאה."

 

עוד נטען כי התכנית לא כוללת התייחסות להשלכות החמורות של יישומה על תושבי הכפר אשר בתיהם מיועדים להריסה או ייפגעו כתוצאה מתוואי המסילה ובכך פוגעת בזכותם לכבוד בצורה לא מידתית: "אין בהוראות התכנית כל התייחסות לגבי עתידם של מי שמתגוררים באותם מבנים שיפגעו כתוצאה מהקמת התוואי: מה יעלה בגורלם לאחר הקמת המסילה? מה הן ההשלכות החברתיות של פירוק המבנה החברתי והמשפחתי המורחב המתגורר בסמיכות ונחצה על ידי המסילה? התעלמות התכנית הנדונה מבעלי הבתים המיועדים להריסה נותנת את התחושה כי היחס אליהם כאל חפצים שניתן בנקל להרוס את בתיהם ולהתעלם מיחסם וקשריהם ההדוקים לאותו מקום ומההשלכות החברתיות, המשפחתיות והכלכליות שיש לכך."

 

לאור האמור לעיל, דרשו המתנגדים כי תכנית "מסילת ברזל דימונה-ירוחם" תידחה במתכונתה הנוכחית או שהוועדה המחוזית תבחן חלופות אשר אינן כרוכות בפגיעה בזכויות היסוד של תושבי האזור הבדואים.  

מסמכים קשורים: