ועדת האו״ם לביעור האפליה הגזעית קובעת כי חוק הלאום מנוגד לאמנה שחברה בה ישראל

במסקנות של הסקירה התקופתית של ישראל, הביעו חברי הוועדה דאגה מהפרות האמנה כתוצאה מחוק היסוד, משום שהוא קובע שמימוש הזכות להגדרה עצמית הינו ״ייחודי לעם היהודי״, פוגע במעמד השפה הערבית ומגדיר את ההתיישבות היהודית כבעלת ערך לאומי.

ביום שישי 13.12.2019, פרסמה ועדת האו״ם לביעור האפליה הגזעית את מסקנות הסקירה התקופתית של ישראל שהתקיימה בתחילת החודש (4-5.12) בג׳נבה. עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, הגיש שלושה דוחות שונים העוסקים בהפרות של האמנה על ידי ישראל ופגיעתן בזכויות הפלסטינים, וכן התייצב לדיון ומסר את הערותיו. במסקנותיהם קוראים חברי הוועדה לישראל לדון מחדש בחוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי כדי שיעמוד בתנאי האמנה שאשררה ישראל בשנת 1979. כמו כן, מנתה הוועדה שורה של פגיעות בזכויות של הפלסטינים, בהן גם הדגישה סוגיות של הפרדה גזעית שמקבלות ביטוי בתוך ישראל ובשטחים שתחת שליטתה, כתוצאה ממדיניותה ומחוקים גזעניים דוגמת חוק ועדות הקבלה, וההתנחלויות בשטחים הכבושים. הוועדה גם קראה לעצור את הריסות הבתים ומהלכי הפינוי הכפוי של תושבי הכפרים הלא מוכרים בנגב.

 

לקריאת מסקנות המלאות של ועדת האו״ם (אנגלית)

למידע נוסף על דוחות מרכז עדאלה ועל ההודעה שנמסרה בג׳נבה

 

המסקנות בדבר חוק יסוד: הלאום

למרות שטענה משלחת ישראל בפני הוועדה כי חוק יסוד: הלאום הינו חלק ממארג שלם של חוקי יסוד, ואינו עומד בסתירה עם עקרונות השוויון שלדבריה נגזרים מחוק יסוד: כבוד האדם וחרותו, חזרה הוועדה על קביעתה כי הזכות לשוויון אינה זכות מנויה במשפט החוקתי בישראל, וקראה לה לעגן אותה מפורשות בחקיקה.

 

הוועדה הביעה דאגה מפני ההשלכות המפלות כלפי פלסטינים אזרחי ישראל וכן כלפי הפלסטינים בשטחים הכבושים כתוצאה מסעיפי חוק היסוד המנוגדים להוראות האמנה, ובהם:

 

  • סעיף 1 (ג) הקובע כי ״מימוש הזכות להגדרה עצמית לאומית במדינת ישראל ייחודי לעם היהודי״, בהיותו פוגע בזכות להגדרה עצמית של הפלסטינים.

 

  • סעיף 4  שמבטל את מעמדה הרשמי של השפה הערבית, המעמיד בסכנה את הזכויות הלשוניות של העם הפלסטיני.

 

  • סעיף 7 הקובע כי ״המדינה רואה בפיתוח התיישבות יהודית ערך לאומי, ותפעל על מנת לעודד ולקדם הקמה וביסוס שלה.״, שמוביל להפרדה גזעית משני עברי הקו הירוק.

 

 

זו איננה ההתייחסות היחידה של מוסדות האו"ם אל חוק הלאום. בחודש נובמבר 2018, בעקבות פניית עדאלה, דרשו ארבעה דַּוָּחים של נציבות האו״ם לזכויות אדם הבהרות לגבי הפרות של זכויות אדם ושל החוק הבינלאומי כתוצאה מחוק הלאום. ובחודש נובמבר השנה, קבעה הוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם (CESCR) כי חוק היסוד מפר את האמנה שהיא מפקחת עליה שאף אותה אשררה ישראל, וקראה לישראל לבטל את החוק או לתקנו, וכן להשיב את מעמדה הרשמי של השפה הערבית.

 

היותו של חוק הלאום מנוגד לחוק הבינ״ל ולאמנות הבינלאומיות שישראל אשררה, הינו חלק מהטיעונים בעתירה שהגיש מרכז עדאלה לבג״ץ בשמו ובשם ההנהגה הערבית נגד החוק, שידון בבג"ץ ב-3.5.2019.

 

מעדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל נמסר בתגובה:

״קביעות הוועדה עומדות בקנה אחד עם הטיעונים שלנו בעתירה שהגשנו לבג״ץ בשם ההנהגה הערבית והרשימה המשותפת, נגד חוק היסוד: הלאום, בהיותו גזעני ונופל בגדר האיסורים המוחלטים של החוק הבינלאומי . ישנה כבר הצטברות של חוות דעת של גופים האחראים על יישום האמנות אליהן מחוייבת ישראל כי חוק הלאום מפר אותן, דבר המאשר את היותו מנוגד לחוק הבינ״ל. ועדת האו״ם העבירה מסר ברור לפיו אין בחוקה הישראלית הגנה על הזכות לשוויון, ולכן טענות בדבר איזונים המתקיימים מחוקי יסוד אחרים אינן תקפות.״

 

לקריאת העתירה של מרכז עדאלה נגד חוק הלאום

 

לקריאת נייר העמדה של מרכז עדאלה על חוק הלאום

 


הודעות קודמות לעיתונות
מרכז עדאלה קרא לוועדת האו"ם המפקחת על יישום האמנה לביעור האפליה הגזעית לקבוע כי חוק היסוד: הלאום הינו גזעני ומנוגד לאמנה 04/12/2019

 

לראשונה גוף של האו"ם קובע כי חוק הלאום מפר אמנה בינלאומית שאשררה ישראל; מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש כדי שיתנגד לחוק בתשובתו לבג"ץ 06/11/2019