לראשונה גוף של האו"ם קובע כי חוק הלאום מפר אמנה בינלאומית שאשררה ישראל; מרכז עדאלה פנה ליועמ"ש כדי שיתנגד לחוק בתשובתו לבג"ץ

בעקבות סקירה של ישראל בוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות של האו"ם, קוראת הוועדה לישראל לתקן את חוק הלאום או לבטלו. כמו כן ממליצה להשיב את מעמדה הרשמי את השפה הערבית, ופירטה שורה ארוכה של הפרות של זכויות הבדואים בנגב. בחודש הבא תידרש ישראל שוב להגן על החוק בפני ועדת האו"ם לביעור האפליה הגזעית.

ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR) פרסמה את מסקנות הסקירה התקופתית של ישראל, שהתקיימה בין ה-30.9-18.10.2019, במסמך הערות מסכם. המסמך כולל רשימת המלצות לפעולה של ישראל, כדי שזו תעמוד בתנאי האמנה עליה חתמה ישראל בשנת 1966 ואותה אשררה ב-1991. לראשונה, מביעה הוועדה דאגה מפני השלכות מפלות אפשריות של חוק הלאום, וקוראת לבטל את החוק או לתקנו כך שיעמוד בתנאי האמנה. בעקבות פרסום המסמך, פנה היום (6.11) עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל, באמצעות עו"ד מאיסאנה מוראני אל היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, כדי שיביע את התנגדותו לחוק הלאום בתגובה המקדמית לעתירות שהוגשו נגדו לבג"ץ, שעל המדינה למסור עד יום א' 17.11.2019.

 

 

במכתב טען מרכז עדאלה כי ביקורת ועדה זו מחזקת את הטיעונים בעתירה שהגיש מרכז עדאלה בשם ועדת המעקב העליונה, הרשימה המשותפת וועד ראשי הרשויות הערביות, לפיהם החוק עומד בסתירה לעקרונות המרכזיים של זכויות האדם כפי שאלה עוגנו באמנות הבינלאומיות, לרבות אלה שבמגילת האו"ם.

 

 

רקע על התייחסות מוסדות האו"ם לחוק הלאום

בעקבות דוחות שהגישו במשותף מרכז עדאלה ופורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, בהם הוצג חוק הלאום כאחד המנגנונים החקיקתיים המובילים לפגיעה בזכויות האוכלוסייה הבדואית, דרשה הוועדה לזכויות חברתיות, כלכליות ותרבותיות מישראל לתת התייחסות להפרות האפשריות של הוראות האמנה כתוצאה מיישומו של החוק. ישראל נדרשה להציג בפני הוועדה את ההשפעה של חוק הלאום על האוכלוסייה הלא-יהודית ועל מימוש זכויותיה המעוגנות באמנה, ובמיוחד הזכות להגדרה עצמית, הזכות להגנה מפני אפליה וזכויות תרבותיות. כמו כן, נתבקשה ישראל להגיב לדאגה שהביעה הוועדה מפני החמרה בסגרגציה האתנית שכבר קיימת וכן מפני העמקה של האפליה התקציבית. לאחר שהוגשה בכתב תגובת ישראל שנדונה בסקירת התקופתית בג'נבה, אליה התייצבה ישראל ונשמעו נציגי ארגוני חברה אזרחית, בהם נציגת מרכז עדאלה, פרסמה כעת הוועדה את מסקנותיה במסמך הערות מסכם.

 

 

זו איננה ההתייחסות היחידה של מוסדות האו"ם אל חוק הלאום. בחודש נובמבר 2018, בעקבות פניית עדאלה, דרשו ארבעה דַּוָּחים של נציבות האו״ם לזכויות אדם הבהרות לגבי הפרות של זכויות אדם ושל החוק הבינלאומי כתוצאה מחוק הלאום. כמו כן, בתחילת חודש אוקטובר השנה, העבירה הוועדה המפקחת על יישום אמנת האו"ם בדבר ביעור כל הצורות האפליה הגזעית (CERD), את רשימת הנושאים בהם תעסוק הוועדה בסקירתה התקופתית של מדינת ישראל. על פי רשימה זו, נושא חוק הלאום צפוי להידון בישיבה בחודש דצמבר הקרוב בבריסל, לאחר שהגיש מרכז עדאלה לוועדה דו"ח שכלל נושא זה. ואולם, ההערות המסכמות שהתפרסמו כעת, הינן הפעם הראשונה בה ועדה מפקחת של האו"ם קובעת כי חוק הלאום אינו עומד בתנאי אמנה שעליה חתומה ישראל ושאותה אישררה.

 

 

 

מסקנות הוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (CESCR)

בעניין חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי, הביעה הוועדה דאגה עמוקה מפני ההשלכות המפלות האפשריות של החוק וקראה לישראל לתקן את חוק הלאום בהלימה להוראות האמנה, או לבטלו כליל. כמו כן קראה הוועדה לישראל למגר את האפליה של האוכלוסייה הלא יהודית. חברי הוועדה הביעו חשש כי ההכרה בפיתוח ההתיישבות היהודית כערך לאומי תוביל להתדרדרות נוספת במצב הזכויות הכלכליות, חברתיות ותרבותיות בשטחים הכבושים שכבר נפגעו במידה משמעותית על ידי מדיניות ישראל בנוגע להתנחלויות. הוועדה ציינה את היעדרה של חקיקה מקיפה נגד אפליה וחזרה והביעה חשש כי החקיקה הקיימת אינה תואמת את דרישות האמנה. נוסף על כך, הוועדה המליצה להשיב את מעמדה הרשמי של השפה הערבית ולקדם באופן פעיל את השימוש בה.   

 

בעניין זכויות הבדואים בנגב, פירטה הוועדה את המלצותיה לישראל בנוגע לנושאים הבאים:

  • להפסיק באופן מיידי את פינויים הכפוי של הבדואים בכפרים הלא מוכרים מבתיהם ומאדמותיהם ההיסטוריות וכן להסדיר את כפריהם.
  • לשפר את תנאי המחיה הירודים של האזרחים הבדואים, לרבות בתחומי הדיור, שירותי מים, ביוב וחשמל, וכן תחבורה ציבורית – הן ביישובים המוכרים והן ביישובים הלא מוכרים.
  • להגביר את מאמצי הרשויות להכריע, בצורה שקופה ואפקטיבית, בתביעות הבעלות על הקרקע הרבות שהגישו אזרחים בדואים ועודם תלויות.
  • להגדיל תקציבים ולבצע צעדים קונקרטיים שיתנו מענה למצב הבריאות הירוד במידה לא פרופורציונאלית ולשיעורי התמותה הגבוהים של התינוקות הבדואים.
  • לפעול לזיהוי הגורמים של שיעורי הנשירה הגבוהים בקרב התלמידים הבדואים, פערי ההישגים עם יתר האוכלוסייה והמחסור של כיתות וגנים, כדי לפעול לתיקונם.
  • לתקן את היעדר אספקת המים ומערכות ביוב לכלל התושבים של הכפרים הלא מוכרים.
  • לפעול לשיתוף מלא ומשמעותי של האזרחים הבדואים ולהיוועצות עמם בעיצוב מדיניות המשפיעה על חייהם.
  • להגביר את המאמצים של המדינה להביא לשילובם של האזרחים הבדואים בשוק העבודה ולספק מידע מקיף ושלם בנושא זה.
  • לתת מענה באמצעות מדיניות של מנגנוני המיסוי והביטוח הלאומי, כדי להפחית את שיעורי העוני בקרב האזרחים הערבים לרבות האזרחים הבדואים.
  • להגביר את המודעות לתרבות הערבית כדי לתת מענה להיעדר צעדים לקידום מגוון התרבותי.

 

הודעות קודמות לעיתונות

נציגת מרכז עדאלה בדיון באו"ם: ישראל פועלת לפנות בכפייה עשרות משפחות בדואיות מבתיהן כדי להרחיב את העיר דימונה 30.9.2019

 

בעקבות פניית עדאלה: האו״ם דורש מישראל הבהרות לגבי פגיעה בזכויות אדם כתוצאה מחוק הלאום 15.11.2018

 

האו"ם לישראל: הגיבו על נושאי מפתח בנוגע לאזרחים הבדואים, אפליה כנגד לא-יהודים 1.4.2019

 

עדאלה לוועדת האו"ם: ישראל ממשכיה להפר את הזכויות של הפלסטינים והבדואים ואת אמנת האום בדבר ביעור כל צורות האפליה הגזעית (ICERD) 23.9.2019

 

 

צילום: Amin/Wikimedia Commons