חוק יסוד: הכנסת

השתתפות פוליטית
בתוקף
1958
א. תיקון משנת 1985 הוסיף את סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, הקובע כי "רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה או במעשיו של האדם, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה: (1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי; (2) הכחשת אופייה הדמוקרטי של המדינה; (3) הסתה לגזענות. תיקון שהוכנס בשנת 2002 שינה את סעיף 7א (1) כך שייקרא "שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית", והוסיף לו את סעיף 7א (3)"תמיכה במאבק מזוין, של מדינת אויב או של ארגון טרור, נגד מדינת ישראל", כקריטריון נוסף לפסילת מועמדים ורשימות מועמדים. החוק מיועד כדי למנוע ממועמדים ערבים ומפלגות ערביות לרוץ לכנסת. ב. תיקון מס' 39 לסעיף 7א(א1)קובע כי "מועמד ששהה במדינת אויב שלא כדין בשבע השנים שקדמו למועד הגשת רשימת המועמדים" ייחשב כ"מי שיש במעשיו משום תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, כל עוד לא הוכיח אחרת". החוק נועד להרתיע חברי כנסת ערבים מנסיעה למה שמכונה "מדינות אויב". תיקון מס' 9 - 7.8.1985 תיקון מס' 35 - 22.5.2002 תיקון מס' 39 - 9.7.2008

טקסט מלא