עדאלה: מניעת השתתפות מועמד בבחירות בשל התבטאות הינה בלתי חוקתית

התיקון לחוק יופנה נגד השתתפותם בבחירות של מועמדים ערבים

מרכז עדאלה פנה ליועץ המשפטי של הכנסת, עו"ד אייל יינון, וליושב ראש הכנסת, יולי אדלשטיין, בבקשה כי יפעלו לביטולו של התיקון לחוק יסוד: הכנסת, בו נקבע כי ניתן יהיה לפסול מועמד לבחירות לא רק בשל מעשיו, אלא גם בשל התבטאויותיו. ביום 14.3.17 אישרה הכנסת את התיקון, ברוב קולות של 29 תומכים לעומת 20 מתנגדים.

   

עו"ד מונא חדאד ממרכז עדאלה ציינה בפנייתה כי גם לפני הרחבת סעיף 7א בדבר מניעת השתתפותו של מועמד בבחירות על רקע התבטאות, מדובר בסעיף בעייתי מאד אשר ספק רב אם הוא חוקתי: "במקום שהכנסת תשוב ותיתן את דעתה ותיבחן אם אין זה ראוי שוועדת הבחירות, שהינה גוף פוליטי המונע משיקולים פוליטיים גרידא, היא שתיקבע אילו רשימות מועמדים או מועמדים יוכלו להשתתף בבחירות, הכנסת הרחיבה את סמכותה באמצעות התיקון הנדון, ואף העניקה בידיה יותר כוח ושיקול דעת למנוע השתתפותם של מועמדים."

 

עו"ד חדאד הדגישה כי רוב הסיכויים שהתיקון לחוק יופנה נגד השתתפותם בבחירות של מועמדים ערבים: "הוספת אפשרות פסילה עקב 'התבטאויותיהם' של מועמדים מפרה את מבחני הפסיקה והאיזונים אשר נעשו בה על מנת למנוע פגיעה יתר על המידה בחופש הביטוי הפוליטי והיא תביא להרחבה מסוכנת ביותר של מנגנון פסילת המועמדים לכנסת, מנגנון המשמש כמעט באופן בלעדי על מנת למנוע את השתתפותם של מועמדים ערבים בבחירות לכנסת."

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי התיקון לא עבר ברוב הנחוץ לביצוע שינויים בזכויות יסוד כגון הזכות לבחור ולהיבחר, שנקבע על 61 ח"כים ומעלה. בשלושת הקריאות בכנסת התיקון עבר ברוב רגיל, כאשר כאמור לעיל, בקריאה האחרונה הוא אושר ברוב של 29 ח"כים בעד, לעומת 20 ח"כים שהצביעו נגד. עו"ד חדאד הביאה בהקשר זה את עמדתו של היועמ"ש אביחי מנדלבליט אשר קבע בעבר כי "תיקון שעניינו הזכות לבחור ולהיבחר, כמו הגבלת הזכות להיבחר הקבועה בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת, מחייב רוב של 61 חברי כנסת בקריאה הראשונה, השניה והשלישית".

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה מהיועץ המשפטי של הכנסת ומיו"ר הכנסת לפעול לביטולו של התיקון לחוק יסוד: הכנסת, שבו נקבע כי ניתן יהיה לפסול מועמד לבחירות בשל התבטאויותיו.  

מסמכים קשורים:

חוקים מפלים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: