פניית עדאלה והאגודה לזכויות האזרח למשרד הפנים

הארגונים העבירו את עמדתם למשרד הפנים בנוגע לתזכיר חוק המאפשר ביטול אזרחות של אדם שלא בפניו

עדאלה והאגודה לזכויות האזרח פנו ליועץ המשפטי של משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת, בדרישה כי יפעל לאי-קידומו של תזכיר חוק האזרחות שבו נקבע כי ניתן לבטל את אזרחותו של אדם שלא בפניו. לפי התזכיר ניתן לבטל את אזרחותו של אדם כאשר לא ניתן לאתרו או כאשר הוא יושב מחוץ למדינה, ובית המשפט קבע כי קיים חשש שכניסתו לישראל תסכן את בטחון המדינה או לא ניתן יהיה להוציאו מישראל אם תתקבל הבקשה לביטול אזרחותו.

 

עו"ד סאוסן זהר מעדאלה ועו"ד עודד פלר מהאגודה לזכויות האזרח ציינו בפנייתם כי הזכות לאזרחות היא אחת הזכויות החוקתיות החשובות ביותר, ולכן אין לפגוע בה: "הזכות לאזרחות נחשבת ל'אם כל הזכויות' שכן היא מאגדת בתוכה אגד של זכויות חוקתיות נוספות – זכות הכניסה למדינה, חסינות מפני גירוש, זכות לעבוד, זכות לשירותי בריאות ורווחה, הזכות לבחור ולהיבחר ועוד". עוד צוין בפנייה כי מעמדה של זכות זו הוכר ע"י בג"ץ בעתירה לביטול אזרחותו של רוצח ראש הממשלה, יגאל עמיר: "החברה כבר הביעה הסתייגות חברתית מהרצח המתועב אך אין בכך כדי לשלול את אזרחותו של עמיר, לא בשל כבודו של הרוצח אלא בשל כבודה של הזכות. בית המשפט הדגיש כי 'האזרחות היא זכות יסוד. כך מקובל במשפט הבינלאומי... אין ספק כי היא נמנית עם זכויות היסוד, בין היתר משום שהיא היסוד לזכות הבחירה לכנסת, שממנה צומחת הדמוקרטיה'."

 

עורכי הדין זהר ופלר ציינו כי בנוסף לעצם הסמכות לביטול אזרחות, ההצעה לבטל את אזרחותו של אדם כאשר הוא מחוץ למדינה מוסיפה שורה של פגיעות נוספות: "ההצעה פוגעת בזכות החוקתית של כל אזרח להיכנס לארץ, המעוגנת בסעיף 6 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. היא מעמיקה את הפגמים החוקתיים הרבים שקיימים ממילא בהליך ביטול האזרחות בחוק, כמו הסתמכות על ראיות חסויות במעמד צד אחד וסטייה מדיני הראיות, על ידי מתן אפשרות לקיים הליך שלא בפניו של אדם, וללא שיישמע כלל. היא מאפשרת לשלול את זכות היסוד להשתתף בהליך על בסיס 'חששות' ספקולטיביים לסיכון עתידי של הביטחון או לכך שאדם לא ייצא בעתיד, שלא הוכחו ושאינם עומדים ברף הראיות הדרוש לפגיעה כה חמורה בזכויות יסוד – ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות."

 

משכך, דרשו עדאלה והאגודה לזכויות האזרח כי יועמ"ש משרד הפנים יפעל לאי-קידומו של תזכיר החוק. 

מסמכים קשורים: