בעקבות עתירת עדאלה והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי: תשעה יישובים ערביים בוואדי עארה יכללו באזורי העדיפות הלאומית בנושא דיור

העותרים ימשיכו את המאבק המשפטי, מאחר שהחלטת הממשלה החדשה ממשיכה להעדיף יישובים יהודיים חזקים והתנחלויות בגדה המערבית על פני יישובים ערביים שהוגדרו בפריפריה החברתית.
עדכון (16.7.2023): בתגובה להודעת העדכון של במדינה, הצביעו העותרים על כך שגם החלטת הממשלה החדשה ממשיכה להחיל על ליישובי הפריפריה חברתית מבחנים שרירותיים, כך שחלק מיישובי העותרים מחוץ ליישובי עדיפות לאומית באופן מפלה, אף ביחס לישובים יהודיים סמוכים במעמד סוציו-אונומי גבוה יותר. על כן דרשו העותרים להפוך את הצו על תנאי למוחלט או לקיים דיון בעתירה בהקדם
לקריאת תגובת העותרים

שיוך יישובים למפת אזורי העדיפות לענייני דיור בההחלטה החדשה
עדכון (13.6.2023): משיבי המדינה עדכנו את בג״ץ בדבר ההחלטה החדשה ודרשו בעקבות השינוי המצב העובדתי שבסיס העתירה באופן שמיטיב עם חלק מהעותרים לבטל את הצו על על תנאי שיצא בתיק ולהביא לדחיית העתירה או לכל הפחות למחיקתה.
לקריאת ההודעה המעדכנת

 

ב-21.5.2023 אישרה הממשלה את החלטה מספר 561 - קביעת אזורי עדיפות לאומית לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי. לראשונה יכללו בה העיר אום אל פחם, הכפרים מוּסמוּס, זלַפה, מוּשֵׁיירִפה, סאלם ובַיָאדָה אשר נמצאים בשטח השיפוט של המועצה המקומית מעלה עירון, וכן יישובי המועצה המקומית בסמ"ה הכוללים את ברטעה, מועאוויה ועין אל אהלה. יישובים אשר נכללים במפת אזורי העדיפות החדשה יהיו זכאים למגוון הטבות הכוללות סבסוד של משרד השיכון להוצאות פיתוח לתשתיות ציבוריות ולבנייה חדשה למגורים על קרקעות מדינה המשווקות על ידה. כמו כן, יוגדלו מכוחה של ההחלטה היקפי ההלוואות לדיור הניתנות לזכאים באותם יישובים כאמצעי לתמרוץ השיווק והבנייה באותם אזורים. בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, יישובים אלה יהיו גם זכאים לשיעור מופחת של דמי חכירה בשיעורים משתנים של עשרות אחוזים, הגיעים עד ל-79% למצרכי מסחר. העלות התקציבית של ההחלטה נאמדת בעלות שוטפת שנתית ממוצעת בסף 900 מיליון ש"ח

 

ההחלטה הנוכחית מבצעת לראשונה שינויים במפת אזורי העדיפות לדיור שנקבעה ב-2018 (החלטה מספר 4302), ממנה הודרו כליל היישובים הערביים בוואדי עארה. מערך הקריטריונים על פיה התבססה ההחלטה הקודמת, נשענה בעיקרה על מפת אזורי העדיפות הלאומית הכללית (החלטה 3738). החלטה זו כללה גם סיווג של יישובי "פריפריה חברתית", לצורך קביעת זכאות למיכה לצורך סגירת פערים. יישובי המשולש הצפוני אמנם נכללו תחת סיווג זה, ואולם ההחלטה לא סיווגה אותם כיישובי עדיפות לאומית משום שהדירוג החברתי-כלכלי שלהם נבחן על פי השתייכותם הנפתית (נפת חדרה – אשכול חברתי -כלכלי 7 של הלמ"ס) ולא על פי דירוג של כל יישוב בנפרד. כל זאת, כאשר יישובים סמוכים אליהם, איתנים לאין ערוך בכל פרמטר, זכו להטבות בתחום הבינוי והשיכון, אף אם הם משתייכים לאותה נפה משום שעמדו בקריטריונים אחרים, כדוגמת מצפה אילן וחריש בהיותם יישובים חדשים.

 

ב-6.8.2020 הגישו עדאלה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל והמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, עתירה לבג"ץ בשמם של כל הרשויות המקומיות הערביות בוואדי עארה ו-74 תושבים האזור ובשיתוף הוועד העממי לשמירה על הקרקע בוואדי עארה, נגד החלטות הממשלה שקבעו את איזורי העדיפות.

בג"ץ 5510/20 עיריית אום אל פחם ואחרים נ. ראש הממשלה

למידע נוסף על העתירה

לקריאת העתירה

 

בעתירה שהוגשה באמצעות עו"ד סוהאד בשארה ממרכז עדאלה, בשיתוף מקצועי מטעם מתכננת הערים ד"ר ענאיה בנא מהמרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, נטען שהחלטות האמורות אינן עומדות באמות המידה שנקבעו בחוק שמסדיר את הכללים לסיווג יישובים לאזורי עדיפות לאומית (סעיף 151(ב) לחוק ההתייעלות הכלכלית). חוק זה תוקן בעקבות פסק דין של בג"ץ בעתירה שהגישה ועדת המעקב העליונה באמצעות מרכז עדאלה, (בג"ץ 11163/03 ועדת המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל נ' ראש ממשלת ישראל) שפסל את קביעת הקריטריונים השרירותית בידי הממשלה שבעבר הובילה במבחן התוצאה, לאפלייה בין יישובים ערביים ויהודיים על רקע לאום. בעקבות תיקון החוק, נדרש מהממשלה לקבוע קריטריונים שיתנו משקל לדירוג החברתי-כלכלי וחוסנם של הישובים שנבחנים, ולהציב מטרה לצמצם פערים חברתיים, כולל פערים בין ישובים הנמצאים באותו אזור או מחוץ לו.

 

לאחר שהתקיים הדיון הראשון בעתירה, נתן בג"ץ ב-22.4.2021 צו על תנאי המורה למדינה לנמק מדוע לא יבוטל תנאי הסף הנוגע להשתייכות נפתית, ומדוע לא יכללו כל היישובים הערביים בוואדי עארה במפת איזורי העדיפות בנושא דיור.

 

תוקף החלטות הממשלה שהעתירה ביקשה לבטל פקעו בחודש ספטמבר 2020, אך תוקפן הוארך מאז מספר פעמים. הצהרות הממשלה שבכוונתה להציע מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה במקום זו שנקבע ב-2018, ודחיות חוזרות של מועדים שנקבעו לשם כך, היוו את הבסיס להימנעות מהכרעה בעתירה. זאת למרות שעמדתה העקרונית של המדינה שהוצגה הן בתגובה המקדמית והן בתשובה לצו על תנאי, היתה שדין העתירה להימחק שכן היא אינה מוצאת פגם בקווים המנחים של החלטות הממשלה המדוברות. עמדה זו של המדינה ניצבה ביסוד העמדה המשפטית שהוצגה לממשלה בכל אחת מהחלטות ההארכה שהיא אישרה.

 

ב-14.11.2022 התקיים בבג"ץ דיון בהתנגדות לצו על תנאי, שלאחריו החליט בית המשפט כי שוב אין מנוס מלדחות את המשך הדיון, הפעם עד לאחר כינוסה של הממשלה ה-37 שטרם קמה. זאת גם לנוכח העובדה שההחלטות עמדו לפקוע שוב כשבוע לאחר אותו דיון בבג"ץ. גם הממשלה החדשה הצהירה כי בכוונתה להציג מפת אזורי עדיפות לאומית חדשה, אלא שההחלטה האחרונה בעניין זה נתקבלה ב-30.4.2023, ובה נקבע כי המפה תישאר בתוקף עד ליום 31.7.2023 "או עד לקבלת החלטה חדשה בעניין זה, לפי המוקדם מביניהם".

 

החלטת הממשלה החדשה בדבר קביעת אזורי עדיפות לעניין מתן הטבות בתחום הבינוי והשיכון שהתקבלה כעת, משנה את הרכב הזיקה בינה לבין מפת אזורי העדיפות הלאומית, כך שצומצמה ההשפעה של ההשתייכות הנפתית של היישובים. בהחלטה החדשה נמנים בין היישובים מקבלי ההטבות חלק מאלו המוגדרים כ"פריפריה חברתית" גם אם אינם נכללים במפת אזורי העדיפות הלאומית, ובתנאי שהם משתייכים לאשכולות חברתיים-כלכליים 1-2. כתוצאה מן התבחינים החדשים, נכללים אום אל פחם ויישובי המועצות המקומיות בסמ"ה ומעלה עירון, אך לא יכללו בה שאר היישובים הערביים בוואדי עארה הכוללים את עארה-ערערה, כפר קרע, באקה אלגרביה, ג'ת, אֻם אֶל-קֻטֻף, מיסר ואַל עַרְיַאן. תוצאה זו עדיין מפלה מבחינה עניינית את היישובים הערביים, כך למשל, בשעה שהיישוב הקהילתי מצפה אילן שנמצא במועצה המקומית מנשה המדורג באשכול חברתי 7, נכלל במפה החדשה ואילו היישובים הכפריים אום אל קוטוף (אשכול 4) ומיסר (אשכול 3) הסמוכים לו באותה מועצה אינם נכללים. יצויין כי כל המועצות שעתרו הן באשכולות חברתיים-כלכליים 4 ומטה ונכללים ב"פריפריה החברתית".

 

השינוי באזורי העדיפות לענייני הטבות בנושא הדיור מגיע בשעה שמתנהלת עבודת מטה בהובלתה של שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ("הציונות הדתית") כדי להביא הצעת החלטה חדשה שתקבע מפה חדשה של אזורי עדיפות לאומית. על אף האמור, החלטת הממשלה מספר 561 קובעת כי רשימת מקבלי ההטבות מכוחה תעמוד בתוקף עד ליום 1.11.2026, אף אם יחול שינוי בסיווג יישובים ואזורים כבעלי עדיפות לאומית. יחד עם זאת, נקבע בהחלטה כי ככל שיהיה שינוי כזה משרד הבינוי והשיכון "יבחן אם יש מקום לקבל החלטה מעודכנת" בנושאים המוסדרים בה.

 

לאחר שהוצגה לשרים הצעת ההחלטה שנתקבלה, התחוללה סערה פוליטית סביב מתן ההטבות ליישובים הערביים, ועל מנת לאשרה הוחלט בישיבת הממשלה להוסיף אליה החלטה להקמת צוות בין משרדי בראשותו של ראש הממשלה, שיגבש תוך 30 יום החלטת ממשלה משלימה "במטרה להעמיק את סבסוד עלויות הקרקע ביישובים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית שיש בהם מצוקה דמוגרפית ו/או ביטחונית".

 

בית המשפט העליון אישר את בקשת פרקליטות המדינה לעדכן בדבר ההחלטה החדשה והמצב המשפטי העדכני לצורך קביעת המשך הטיפול בעתירה עד ליום 13.6.2023.

 

 

הודעות קודמות לעיתונות

צו על תנאי בעתירת יישובי ואדי עארה הדורשים להיכלל באזורי עדיפות בנושא דיור 22.4.2021

היישובים הערביים בוואדי עארה עתרו לבג"ץ בדרישה להיכלל באזורי העדיפות הלאומית בנושא דיור 6.8.2020