פנייה לוונת"ע לדחות את הרחבת מרחב התכנון של הוועדה המיוחדת חריש

הרחבת מרחב התכנון של חריש מנוגדת לחוק התכנון והבנייה

מרכז עדאלה פנה בשם הוועד הציבורי נגד הריסת בתים והפקעת אדמות בואדי עארה לחברי הוולנת"ע - וועדת משנה של המועצה הארצית לנושאים תכנוניים עקרוניים, בדרישה כי ידחו את הבקשה להרחבת מרחב התכנון של הוועדה המיוחדת חריש. הוועדה דנה בבקשה היום, 11.7.17.

 

עו"ד מאיסאנה מוראני כתבה בפנייתה כי הרחבת מרחב התכנון של חריש מנוגדת לחוק התכנון והבנייה, שכן היא אינה עונה על קריטריונים שנקבעו בחוק למצב שבו מוקם יישוב חדש ואין בשטח רשות שניתן להכריז עליה כרשות תכנון.

 

בנוסף, צוין בפניית עדאלה כי משרד הפנים כבר מינה לפני כשנה ועדת חקירה אשר כתב המינוי שלה כולל בחינה של בקשת חריש להרחיב את שטח שיפוטה, וההחלטה המהירה כעת עלולה לסתור מסקנות עתידיות של הוועדה: "שינוי גבולות מרחב התכנון המיוחד חריש כעת, בעוד ועדת הגבולות יושבת על המדוכה, אינו מתקבל על הדעת. בעוד ועדת הגבולות טרם החליטה כלל אם יש הצדקה לשייך את השטחים המבוקשים לחריש, יכול וכבר תתקבל החלטה שיש לשייך את אותם שטחים למרחב התכנון המיוחד של חריש. החלטה מעין זו יכול ותכבול את שיקול הדעת של ועדת הגבולות בבחינת קביעת עבודות בשטח, ובכך לפגוע בעצמאותה המקצועית, בתשתית העובדתית המונחת לפניה, בהליך קבלת ההחלטה והשיקולים המנחים אותו ומשכך בסבירות ההחלטה."

 

עו"ד מוראני טענה בהקשר זה כי "אין אלא לתהות שמא אין הליך בזק זה של שינוי מרחב התכנון המיוחד, אלא כלי בידי הדרג הפוליטי – שר האוצר ומשרד השיכון – כדי לעקוף את ועדת הגבולות ואף להשפיע על שיקול הדעת של הגופים המקצועיים דרך שינוי מרחב התכנון. הליך מעין זה נוגד את הוראות המנהל התקין והמשפט המנהלי."

 

לאור האמור לעיל, דרש מרכז עדאלה, בשם הוועד הציבורי נגד הריסת בתים והפקעת אדמות בואדי עארה, כי וועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים תדחה את הבקשה להרחבת מרחב התכנון של הוועדה המיוחדת חריש. 

מסמכים קשורים:

תיקים משפטים קשורים: